T E S S E N D E R L O

LOOIS ARCHIEF- en DOCUMENTATIECENTRUM

PRESENTEERT

ZIJN BRONNEN VOOR FAMILIEKUNDE

EN GESCHIEDENIS

LAD 2016

Met twee bijvoegsels ter illustratie van onze werkmethode

1. Modellen van familiebladen 1450 – 1600 uit de 26-delige reeks T.1590/abc

A. Huisgezin Adam Marien met 6 kinderen die door het leven gaan met als familienaam

het patroniem Daems

B. Huisgezin van de ouders van Renier Boonen alias Favius pastoor van Lummen

2. Drie lijsten van vergissingen in de oude klappers op de parochieregisters geboorten, huwelijken en begrafenissen, opgesteld in 1884 en op 5 januari 1885 goedgekeurd door secretaris Eugeen Reynders, burgemeester J.H.Schoonbroodt en schepenen J.Wellens en B.Wauters

Bewerking Frans Van Thienen/Louis Rutten

WOORD VOORAF

HOOFDLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN

HET LOOISE BRONNENMATERIAAL

EN DE BEWERKINGEN ERVAN

1. Voor het oude regime

Looise gezinnen 1450-1600 aan de hand van schepenregisters: 26 ordners – 4940 blz.

In de nieuwe alfabetische lijsten "Geboorten 1597-1797" vindt men een bepaalde familie met vader, moeder en de kinderen gegroepeerd. Achter de namen van de kinderen staat het nummer van het Familieblad waar men de uitgewerkte familiestam met antecedenten en descendenten kan raadplegen. - Ook de nieuwe lijsten van "Begrafenissen 1615-1797" geven het Familiebladnummer. Deze lijsten zijn vervolledigd met de "Uitvaarten vanaf 1595" uit de kerk-rekeningen, met een 900-tal namen die niet voorkomen in de begrafenisboeken!! - Nieuwe lijsten "Huwelijken 1597-1797"

2. Voor de overgangsperiode oud regime naar burgerlijke stand vanaf 1797

Neem bundel "Huwelijken en geboorten 1797- 1812" alfabetisch per huisgezin met antecedenten en descendenten. Deze bundel is herkenbaar aan de zebrastrepen op zijn rug.

3. Burgerlijke stand 1797-1930 - Klappers

Geboorten, huwelijken, overlijden. Alle akten van 1797 tot 1916 digitaal. Gebruik vooral de huwe-lijkslijst met geboorteplaats en datum van beide partners. Als men hierin een familie zoekt waarvan een of ander persoon zou kunnen leven in de periode 1847-1867, vergeet dan zeker niet de bundels onder punt 4. te raadplegen.

4. Bevolking Tessenderlo A. 1847-1867 B. 1868-1910

A. Volledige transcriptie met nieuwe klapper. Zoek bedoelde persoon in de dubbele klapper N.1 op familienaam, voornaam en geboortedatum. In de laatste kolom rechts staat een registernummer. Zoek dat registernummer op in de dubbele bundel N.3 in volgorde van registernummer, waar men dan het ganse toenmalige huisgezin aantreft.

B. op microfilm en digitaal vanaf april 2012

5. Denk er aan dat een bepaalde persoon of een of ander familielid kan voorkomen in de bundels

Begijnen en religieuzen voor 1800 2 delen

Priesters en religieuzen voor 1800 4 delen

Inboedels 18de eeuw 1 deel

Notariaat 16 delen

Rotgezellen (burgerwacht) 2 delen

Soldaten van Napoleon 2 delen

23 veetellingen tussen 1588 > 1634 7 delen met 2 klappers

27 veetellingen tussen 1638 > 1747 7 delen met klappers per telling

Archief en ledenlijst St.Barbaragilde 4 delen

Archief en ledenlijst Gilde O.L.Vrouw 8 delen

Militielijsten 1794-1855 7 delen + klapper

Tafel van de H.Geest 1676-1704 12 delen origineel en transcriptie

Thema-mappen 100 delen

_________________________________________________________________________________

LAD 2011

OPENDEURDAGEN LOOIS ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM

Elke eerste zaterdag van 9 tot 12 u. en elke derde donderdag van 19 tot 22 u.

In de kelder van het gemeentehuis – volg wegwijzers

Meer info : 013 66 75 02 Louis Rutten

Zie ook www.lad-tessenderlo.be

BEWERKTE BUNDELS VOOR LAD

OUD REGIME IN VOLLEDIGE TRANSCRIPTIE

PAROCHIEREGISTERS TESSENDERLO 1597 – 1797 – TRANSCRIPTIE (op microfilm en digitaal)

!! originele aktes parochieregisters digitaal vanaf april 2012 !!

A. DOPEN 1569-1575 met eigen klapper Reg.914

B. DOPEN 1597-1614 Reg.915

B.bis DOPEN 1597-1614 fotokopie van origineel Reg.915

C. DOPEN 1615-1650 BL.001-102 Reg.916

C. DOPEN 1615-1650 BL.103-283 Reg.916

D. DOPEN 1651-1676 Reg.917

E. DOPEN 1677-1719 BL.001-192 Reg.918

E. DOPEN 1677-1719 BL.192-366 Reg.918

F. DOPEN 1720-1773 BL.001-172 Reg.919

F. DOPEN 1720-1773 BL.173-348 Reg.919

G. DOPEN 1774-1797 Reg.920 (en Reg.932)

A.. HUWELIJKEN 1597-1614 Reg.915

A.bis HUWELIJKEN 1597-1614 fotokopie van origineel Reg.915

B. HUWELIJKEN 1615-1682 Reg.922

C. HUWELIJKEN 1682-1797 Reg.923

A. BEGRAFENISSEN 1615-1648 Reg.922

B. BEGRAFENISSEN 1664-1742 BL.001-113 Reg.924

B. BEGRAFENISSEN 1664-1742 BL.114-271 Reg.924

C. BEGRAFENISSEN 1742-1797 Reg.925

D. UITVAARTEN 1595-1640 met fotokopie ) met 820 namen van personen

E. UITVAARTEN 1640-1676 met fotokopie ) die niet voorkomen in de P.R.

F. UITVAARTEN 1676-1729 ) met enkele tientallen namen van per-

G. UITVAARTEN 1729-1765 ) sonen die niet voorkomen in de P.R.

NIEUWE KLAPPERS OP DE PAROCHIEREGISTERS 1597 – 1797

DOPEN A - GHEYS ) genormaliseerde familienamen

DOPEN GHEYS - REYNDERS ) met verwijzing naar familiebladen

DOPEN REYNDERS - Z ) voorvoegsels en –zetsels naar achter

HUWELIJKEN A - LEMMENS ) genormaliseerde familienamen

HUWELIJKEN LEMMENS - Z ) voorvoegsels en –zetsels naar achter

BEGRAFENISSEN A - GILS ) genormaliseerde familienamen

BEGRAFENISSEN GILS - REYNDERS ) met verwijzing naar familiebladen BEGRAFENISSEN REYNDERS - Z ) voorvoegsels en –zetsels naar achter

(Inbegrepen ongev.900 uitvaarten van personen die niet in de P.R. voorkomen)

PM OUDE KLAPPERS PAROCHIEREGISTERS 1597 - 1797 MET LIJST VAN VERGISSINGEN

DOPEN A - EVRARTS ) met lijst van 400 lees-

DOPEN EYCKMANS - MUYSKENS ) fouten, zonder de

DOPEN MUYTERS - VANDEPAER ) foutieve data

DOPEN VANDEPAER - Z )

HUWELIJKEN A - MOONS ) met lijst van 300 leesfouten,

HUWELIJKEN MOONS - Z ) zonder de foutieve data

BEGRAFENISSEN A - NAEPEN ) met lijst van 586 leesfouten,

BEGRAFENISSEN NAEX - Z ) zonder de foutieve data

(zie volgend blad betreffende aard van vergissingen in de "Oude" klappers)

OVERLIJDEN 1615 - 1797

In HOOFDLETTERS = gegevens die voortkomen uit de akten zelf

In kleine letters = gegevens die voortkomen uit andere bronnen

Teken > = persoon met andere familienaam in relatie met naam 1° kolom

bv. Lemmens >Maria Marien vrouw van Jan Lemmens

bv Camps >NN NN meid bijJan Camps

Voorvoegsels en voorzetsels:Van De Weyer wordt Weyer Van De

______________________________________________________________________________________

Deze lijst is opgesteld met genormaliseerde familienamen in de eerste kolom en samengebracht per familiegroep of Familiebladnummer in de laatste kolom. Deze familiebladen vormen een geheel van 45 deeltjes waarin alle inwoners van Tessenderlo en Deurne gezingsgewijs met antecedenten en descendenten zijn opgenomen met verwijzing naar relevante dokumenten van schepenbank en notariaat.

______________________________________________________________________________________

AARD DER VERGISSINGEN IN OUDE KLAPPERS OVERLIJDEN UIT +1884

In de Klappers van 1884 staat een groot aantal vergissingen. Afgezien van de talrijke foutieve lezingen (Stoefs ipv. Hoefs, Vellens ipv. Bennemans, Van Aert ipv. Van Diest, Bernard ipv. Leonard, Matthieu voor Mattheyn dat Martina betekent, Georges voor Corst dat Christiaan betekent, Helena voor Leyn/Lijn dat staat voor Catharina, Maria voor Naen dat Adriana betekent, een "proles vagabundae" = kind van een zwerfster wordt kind van Van Dunde en vele honderden andere) zijn er volgende steeds weerkerende fouten:

- akten met de aanduiding "uxor" gevolgd door de naam van de man maar niet van de vrouw zelf, komen niet voor in de klapper en zo zijn er een paar honderd

- de akten van een gestorven "ancilla" (=meid van) worden meestal "vrouw van"

- de akten van een overleden "famulus" (=knecht) worden meestal "kind van"

- akten met een afwijkende latijnse formulering worden niet opgenomen:

"proles senioris vietoris in Doerne" = kind van de oude kuiper van Deurne

- en "proles Melchioris villici Marten Plesbeeck" = kind van Melchior (Cremers X Margareta Dries) pachter van Martin (Gilis alias) Plesbeeck, wordt weergegeven als begrafenis van Melchior Maets.

- Gregoriaanse datumaanduidingen als "pridie S.Antonii" of "altero S.Martini" of "ipso Decollationis

S.J.Bapt." worden weggemoffeld door de datum te nemen van de vorige akte.

______________________________________________________________________________________

Daarom hebben wij een nieuwe lijst gemaakt nà zorgvuldige lezing van de latijnse formuleringen en Gregoriaanse datumaanduidingen ("in festo Circumcisionis Domini" en ergelijke), nà raadpleging ook van talloze schepenakten, testamenten, duizende verheffingen van erfgoederen na overlijden, processtukken met opgave van familierelaties en nà inschakeling van de ongeveer 825 "uytvaarten" opgetekend door de kerkmeesters in de kerkrekeningen zoals hieronder vermeld. Wij menen dat deze werkwijze de enig betrouwbare is.

Noteer

De niet bestaande begrafenisbeken 1597-1615 (tegenover 250 uitvaarten)

de zeer onvolledige begrafenisboeken 1636-1648 (tegenover 165 bijkomende uitvaarten)

en de niet bestaande begrafenisboeken 1648-1664 (tegenover 410 uitvaarten)

hebben wij grotendeels kunnen aanvullen en vervolledigen door gebruik te maken van de uitvaarten die in de kerkrekeningen vanaf 1595 tot 1664 staan ingeschreven, waardoor wij ongeveer 825 aanvullende namen konden optekenen die niet in de parochieregisters zijn te vinden. Die uitvaarten dragen geen datum maar weergegeven in de tabellen door de aanduiding bv. "UITV.IN 1595/96" enz. want de kerk-rekeningen liepen van Sint Jan tot Sint jan, zijnde van juni tot juni.

Blijft nog de ontbrekende periode 03.07.1774 tot 01.01.1776 = 1,5 jaar.

______________________________________________________________________________________

Frans Van Thienen 1998 – 2005 - 2009 Louis Rutten 2016

PAROCHIEREGISTERS IN DE NIEUWE TIJD

1. Parochie OLV onbevlekt ontvangen Hulst : dopen,huwelijken en + ontbreken

2. Parochie Sint-Barbara Berg : dopen, huwelijken en overlijdens ontbreken.

3. Parochie Sint-Jozef Schoot : dopen, huwelijken en overlijdens ontbreken.

4. Parochie Sint-Lucia Engsbergen : dopen, huwelijken en overlijdens ontbreken.

5. Parochie Sint-Martinus Centrum : dopen, huwelijken en overlijdens ontbreken.

BURGERLIJKE STAND.

1. Alle aktes digitaal van 1797 tot 1916. Aktes na 1916 zijn te bekomen op

het gemeentehuis van Tessenderlo tijdens de kantooruren en mits voorleggen

van een brief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt

2. Pro-gen : op PC beschikbaar en uitgeprinte lijsten.

2A. T 1797-1930

+ 1797-1930

° 1797-1930

X M-V 1797-1930 en V-M 1797-1930

2B. T 1813-1900

° 1813-1900: A-Peeters ; Peeters-Z

° 1813-1900 : A-Z (in Word en excel).

X 1813-1900 : enkel excel.

2C. T 1931-1990

+ 1931-1990

+ na 1930

° na 1930

Rouwbrieven na 1990

X M-V 1931-1990

X V-M 1931-1990

OVERGANGSPERIODE (zebraboeken) 1797-1812 : ingegeven in pro-gen

HUWELIJKEN EN GEBOORTEN ALFABETISCH PER GEZIN (digitaal en boekvorm)

met ascendenten en descendenten en aangetrouwden

OVERLIJDENS ALFABETISCH met hun ouders (digitaal en boekvorm)

NIEUWE KLAPPERS BURGERLIJKE STAND 1797 – 1930

GEBOORTEN A - PEETERS )

GEBOORTEN PEETERS - Z )

) films (1797 – 1864)

HUWELIJKEN A - Z )

met geboorteplaats en –datum van man en vrouw )

)

OVERLIJDENS A - PEETERS )

OVERLIJDENS PEETERS - Z )

________________________________________________________________________________

FAMILIES VAN VOOR DE PAROCHIEREGISTERS

GROEP 1590/abc FAMILIES 15de en 16de EEUW ALFABETISCH IN 26 ORDNERS EN DIGITAAL

Alfabetisch gerangschikte gezinshoofden/huisgezinnen vanaf 1459, exclusief opgebouwd door het samenbrengen van de transcriptie van schepenakten met genealogisch of chronologische informatie in verkleinde weergave in lettergrootte 8 en omkaderd per volledige, meestal ingekorte akte. Geïllustreerd met originele teksten. Omvattend 4940 blz.

FAMILIES UIT DE PAROCHIE- en SCHEPENREGISTERS

FAMILIEBLADEN met ascendenten, descendenten en aangetrouwden

aangevuld met testamenten en akten van de schepenbank

GROEP 1690 FAMILIES 17de EEUW

1 KLAPPER

2. FAMILIES 001 - 080 )

3. FAMILIES 081 - 160 )

4. FAMILIES 161 - 240 )

5. FAMILIES 241 - 320 )

6. FAMILIES 321 - 400 )

7. FAMILIES 401 - 480 ) In 2001 aangevuld met meer dan 800 "uitvaarten"

8. FAMILIES 481 - 560 ) uit de kerkrekeningen, daar waar de begrafenissen

9. FAMILIES 561 - 640 ) in de parochieregisters voor de

10. FAMILIES 641 - 720 ) periode 1595-1615 niet bestaan,

11 FAMILIES 721 - 800 ) voor de periode 1616-1630 onvolledig zijn

12. FAMILIES 801 - 880 ) en vanaf pestperiode 1630 ontbreken tot 1664

13. FAMILIES 881 - 960 )

14. FAMILIES 961 - A40 ) Bijgewerkt tot 2010 ; ook digitaal

15. FAMILIES A41- B31 )

FAMILIEBLADEN vervolg

GROEP 1717 OP BASIS VAN VEETELLING 1717 ; ook digitaal

1. KLAPPER

2. CENTRUM 001 - 084 )

3. HULST 085 - 148 )

4. SCHOONHEES 149 - 207 ) bijgewerkt tot 2010

5. ENGSBERGEN 208 - 260 )

6. SCHOOT 261 - 342 )

7. TOEGEVOEGD A01- B06 )

GROEP 1750

1. FAMILIES + klapper 001 - 070 )

2. FAMILIES 071 - 150 ) bijgewerkt tot 2010

3. FAMILIES 151 - 235 )

GROEP 1751

1. FAMILIES + klapper 001 - 095 ) bijgewerkt tot 2010

GROEP 1776 OP BASIS VAN VEETELLING 1776 ; ook digitaal en ingegeven in pro-gen

1. KLAPPER

2. HULST 001 - 077 )

3. SCHOONHEES 078 - 140 )

4. ENGSBERGEN 141 - 205 ) bijgewerkt tot 2010

5. SCHOOT 206 - 240 )

6. CENTRUM 241 - 340 )

7. CENTRUM 341 - 371 A01 - A73

GROEP 1790 OP BASIS VAN VEETELLING 1790 ; ook digitaal en ingegeven in pro-gen

1. KLAPPER

2. HULST 001 - 071 )

3. SCHOONHEES 072 - 130 )

4. ENGSBERGEN 131 - 193 ) bijgewerkt tot 2010

5. SCHOOT 194 - 245 )

6. CENTRUM 246 - 346 )

7. CENTRUM 347 - 386 A01 - A52

GROEP 1795 OP BASIS VAN (onvolledige) VOLKSTELLING 1795 ; ook digitaal

en ingegeven in pro-gen

1. FAMILIES 001 - 064

2. FAMILIES 065 - 125 A01 - A17

_________________________________________________________________________________

BEVOLKINGSREGISTERS

1847-1867 : origineel op microfilm, vanaf april 2012 ook digitaal

en bewerkt in 3 klappers (niet digitaal)

klapper 1 : A-Peeters op familienaam en voornaam

Peeters-Z op familienaam en voornaam

Klapper 2 : A-Peeters op familienaam en registerbladzijde

Peeters-Z op familienaam en registerbladzijde

Klapper 3 : A001-C189 per wijk en huis

C189-E178 per wijk en huis

( A= sectie centrum; B= sectie Hulst ; C=Schoonhees; D=Engsbergen; E=Schoot)

1867-1880 ; 1880-1900 ; 1900-1910 : origineel en klapper op microfilm en vanaf april 2012 ook digitaal.

Register vertrekkers 1867-1931 : digitaal en microfilm

Vanaf 1910 : in te kijken op gemeentehuis, dienst bevolking mits brief van de rechtbank

van eerste aanleg. (www.tessenderlo.be)

PASTOORSGOEDEREN (ook digitaal)

OUDSTE INVENTARIS 16de eeuw (zie themamap N.43)

1. 1597 - 1600 1599-1618

2. 1617 - 1683

3. 1676 - 1791

4. 1789 - 1853

MANUAALBOEKEN (ook digitaal)

1. 1676 - 1689 PASTOOR LAMMENS (ook in themamap N.45)

KERKGOEDEREN (ook digitaal)

1. 1676 - 1729

KERKREKENINGEN (ook digitaal)

1595 - 1676 zie UITVAARTEN BIJ BEGRAFENISSEN

1. 1676 - 1690

2. 1691 - 1707

3. 1708 - 1729

PASTOORSLIJSTEN en KERKMEESTERS (ook digitaal)

1. 1270 - 1870

ROTGEZELLEN per wijk (ook in themamappen 9-10)

1. 1607 1608 1630 elk jaar met klapper en verwijzing naar familiebladen

2. 1641 1646 1661 elk jaar met klapper en verwijzing naar familiebladen

KOECEDULEN – VEETELLINGEN per wijk (delen 1-7 ook in Themamappen 5-8)

1. 1588 1590 1591 1592 1600 origineel + transcriptie )

2. 1601 1602 1603 1605 origineel + transcriptie )

3. 1606 1609 1610 origineel + transcriptie ) met verwijzing

4. 1613 1615 1617 origineel + transcriptie ) naar

5. 1618 1621 1622 origineel + transcriptie ) familiebladen

6. 1624 1629 1631 origineel + transcriptie )

7. 1633 1634 origineel + transcriptie )

7A 1588-1634 klapper in 2 delen

8. 1638 1639 1640 1648 origineel + transcriptie + klapper )

9. 1649 1650 1651 origineel + transcriptie + klapper )

10. 1653 1654 1655 1656 1658 1663 ori. + transcriptie + klapper ) idem

11. 1669 1673 1682 origineel + transcriptie + klapper )

12 1699 1705 1717 origineel + transcriptie + klapper )

13 1738 1741 1742 origineel + transcriptie + klapper )

14 1659 1743 1745 1746 1747 origineel + transcriptie + klappers 1743+1745+1746

KAPEL VAN OKSELAAR IN ENGSBERGEN

1. GRONDBOEK – INKOMSTEN EN UITGAVEN - KAPELMEESTERS 1634 – 1751

2. GRONDBOEK – INKOMSTEN EN UITGAVEN - KAPELMEESTERS 1752 – 1791

TAFEL VAN DE H.GEEST 1676 – 1704

ORIGINELE TEKST (digitaal)

1. ONROERENDE GOEDEREN – ERFPACHT VAN ROGGE

2. SCHENKINGEN – GELDRENTEN – VARIA

3. DIENSTJAREN 1676-1677 tot 1684-1685

4. DIENSTJAREN 1685-1686 tot 1690-1691

5. DIENSTJAREN 1691-1692 tot 1696-1697

6. DIENSTJAREN 1697-1698 tot 1703-1704

TRANSCRIPTIE VAN DE TEKST met verwijzing naar de familiebladen

1. ONROERENDE GOEDEREN – ERFPACHT VAN ROGGE

2. SCHENKINGEN – GELDRENTEN – VARIA

3. DIENSTJAREN 1676-1677 tot 1684-1685

4. DIENSTJAREN 1685-1686 tot 1690-1691

5. DIENSTJAREN 1691-1692 tot 1696-1697

6. DIENSTJAREN 1697-1698 tot 1703-1704

De originele boeken "Tafel H-Geest, bezittingen, inkomsten

en uitgaven 1676-1704" zijn in het bezit van het LAD.

NOTARIAAT (digitaal vanaf 2014)

REGISTER 3099 LOOTS 1728-1731

REGISTER 0000 PASTOORS 1 1614-1683

REGISTER 0000 PASTOORS 2 1614-1683

REGISTER 4363 PASTOORS 3 1550-1679

REGISTER 2523> J.M.JANS 1767-1781

KLAPPER 2523> J.M.JANS A1+2 B1+2 1767-1781

REGISTER 4282 STALMANS 1715-1756

REGISTER 4314 STEENBERCHS 1619-1634

REGISTER 4341 M.A.SWOLFS 1 1766-1780

REGISTER 4341 M.A.SWOLFS 2 1766-1780

REGISTER 4342> D.A.SWOLFS 1 1767-1786

REGISTER 4342> D.A.SWOLFS 2 1786-1796

KLAPPER 4342> D.A.SWOLFS 1(A1+2)1767-1796

KLAPPER 4342> D.A.SWOLFS 2(B1+2)1767-1796

REGISTER 4350 M.A.H.SWOLFS 1781-1796 met klapper

REGISTER 4712 VAN EECKHOUT 1767-1773

INBOEDELS met verwijzing naar de familiebladen

INBOEDELS 18de EEUW 1767 – 1781 UIT REGISTERS NOTARIS J.M.JANS

GILDES

SINT-BARBARA (ook in themamappen 23-24)

1. LEDENLIJSTEN deel 11737-1829

2. LEDENLIJSTEN deel 21830-1924

3. ARCHIEF deel 1 1666-1780

4. ARCHIEF deel 2 1780-1924

(en een beschrijving van de breuken ; digitaal)

Originelen in het bezit van het LAD

- Sint-Barbara katernen 1737-1763 A-M

- A : 1763-1780 inkomsten en lidgelden

- B : 1781-1808

- C : 1809-1828

- D : 1829-1924

SINT-SEBASTIAAN

Zie themamap nr.22

O.L.VROUW SCHOOT : origineel en transkriptie is digitaal

1. EERSTE BOEK DEEL A copie in papier en digitaal

2. EERSTE BOEK DEEL B " "

3. TWEEDE BOEK DEEL A " "

4. TWEEDE BOEK DEEL B " "

5. TWEEDE BOEK DEEL C " "

6. TRANSCRIPTIE DEEL 1 1686-1777

7. TRANSCRIPTIE DEEL 2 1778-1800

8. TRANSCRIPTIE DEEL 3 1801-1839

SINT-AMBROSIUS : zie themamap nr.22

BEGIJNEN EN RELIGIEUZEN VOOR 1800 (ook digitaal)

1. A - L ) met hun stamboom, huisgezin van

2. P - Z ) hun ouders en sociale achtergronden

3. A - Z met onvolledige gegevens (zie themamap N.90)

PRIESTERS VOOR 1800 (ook digitaal)

1. A - G ) met hun stamboom,

2. H - S ) huisgezin van hun ouders

3. T - Z ) en sociale achtergronden

4. A - Z map "Titulus" van priesters (zie themamap N.49)

5. A - Z priesters zonder functiegegevens (zie themamap N.50)

SOLDATEN VAN NAPOLEON (ook digitaal)

1. GESTORVEN IN DIENST VAN NAPOLEON ) met hun stamboom met huisgezin van

2. GEDEMOBILISEERDEN IN 1814 ) hun ouders en sociale achtergronden

MILITIE 1817-1875 (GEBOORTEJAREN 1794-1855) (ook in themamappen)

1. KLAS 1817 (geb.1794-1798) TOT KLAS 1822 (geb.1803) ) geboortedatum, beroep

2. KLAS 1823 (geb.1804) TOT KLAS 1832 (geb.1813) ) namen van de ouders

3. KLAS 1833 (geb.1814) TOT KLAS 1840 (geb.1821) ) inschrijvingsnummer

4. KLAS 1841 (geb.1822) TOT KLAS 1849 (geb.1829) ) goed- of afkeuring

5. KLAS 1850 (geb.1830) TOT KLAS 1858 (geb.1838) ) getrokken lotnummer

6. KLAS 1859 (geb.1839) TOT KLAS 1865 (geb.1845) ) toegewezen afdeling

7. KLAS 1866 (geb.1846) TOT KLAS 1875 (geb.1855) ) lengte en signalement

8. KLAPPER KLAS 1817 --------- TOT KLAS 1875

THEMAMAPPEN VARIA MEESTAL ORIGINEEL MET TRANSCRIPTIE

!! alle themamappen ook digitaal.

Let op: Sommige van volgende nummers bestaan ook in geniette versie

01 MILITIE KLAS 1817 TOT KLAS 1834 (geboortejaren 1794 tot 1815)

02 MILITIE KLAS 1835 TOT KLAS 1852 (geboortejaren 1816 tot 1832)

03 MILITIE KLAS 1853 TOT KLAS1865 (geboortejaren 1833 tot 1845)

04 MILITIE KLAS 1866 TOT KLAS 1875 (geboortejaren 1846 tot 1855) + klapper

05 VEETELLINGEN 1588 > 1605

06 VEETELLINGEN 1606 1609 1610 1613 1615 1617

07 VEETELLINGEN 1618 1621 1622 1624 1629

08 VEETELLINGEN 1631 1633 1634 (themamappen 5-8 ook in geniete versie 1-7A)

09 ROTGEZELLEN 1607-1608-1630

10 ROTGEZELLEN 1641-1646-1661

11 LEDEN SCHEPENBANK 1380-1800: MANDATARISSEN deel 1

12 LEDEN SCHEPENBANK 1380-1800: BENOEMINGSAKTEN deel 2

13 LEDEN SCHEPENBANK 1380-1800: BENOEMINGSAKTEN deel 3

14 LEDEN SCHEPENBANK 1380-1800: BENOEMINGSAKTEN deel 4

15 BORGEMEESTERS VAN DE VIJF GEHUCHTEN 1580-1796

16 BORGEMEESTERSUITGAVEN PER GEHUCHT 1629-1630

17 JAARKEUREN EN JAARGEDINGEN deel 1

18 JAARKEUREN EN JAARGEDINGEN deel 2

19 ORDONNANTIEN EN MANDEMENTEN PRINSBISSCHOPPEN 1546-1735 deel 1

20 ORDONNANTIEN EN MANDEMENTEN PRINSBISSCHOPPEN 1546-1735 deel 2

21 ORDONNANTIEN EN MANDEMENTEN PRINSBISSCHOPPEN 1546-1735 deel 3

22 KERKMEESTERS - KAPELMEESTERS - ARMENMEESTERS – Gilden St.Sebastiaan en Ambrosius

KOSTERS EN ORGANISTEN - LIJST ALIAS EN VULGO

23 ST.BARBARA-GILDE – LEDENLIJSTEN

24 ST.BARBARA-GILDE – GREPEN UIT HET ARCHIEF

25 DE GROENPOORT OF TEN HOVE 12de - 18de EEUW - HUURKONTRAKT 1791

26 DE STEYNEN HOEVE deel 1

27 DE STEYNEN HOEVE deel 2

28 DE STEYNEN HOEVE deel 3

29 MOLENS VAN TESSENDERLO deel 1

30 MOLENS VAN TESSENDERLO deel 2

31 MOLENS VAN TESSENDERLO deel 3

32 MOLENS/ VAN HAVER TOT GORT

33 7 LOOISE WINNINGEN - RECHTZETTINGEN "TLO VROEGER EN NU"

34 SCHANSEN VAN TESSENDERLO – SCHIJNWERPER OP SCHANS HULST

35 KALENDERS: PAASDATUM EN VERANDERLIJKE FEESTDAGEN 396-2000+REPUBLIK. KALENDER

36 CHRONOLOGISCH OVERZICHT WEST-EUROPESE GESCHIEDENIS 1500-1940

37 OORKONDEN AVERBODE BETREFFENDE TESSENDERLO deel 1

38 OORKONDEN AVERBODE BETREFFENDE TESSENDERLO deel 2

38a OORKONDEN TESSENDERLO IN A3-MAP EN OP PC

39 OORKONDEN AVERBODE BETREFFENDE LAAKDAL

40 TESTAMENTEN – STICHTINGEN FABIUS VULGO BOONEN deel 1

41 TESTAMENTEN – STICHTINGEN FABIUS VULGO BOONEN deel 2

42 STICHTING BEURS JAN SWINNEN 1677 en AKKOORD DEURNE ONDERHOUD KERK

43 PASTOORSGOEDEREN – COPIE OUDSTE INVENTARIS 16de EEUW

44 HUISHOUDBOEKJE 1730 PASTOOR RAPH.VAN CEULEN

45 MANUAAL VAN PASTOOR LAMMERS 1676-1689

46 BEGRAFENISSEN IN DE KERK TESSENDERLO

47 E.H.HENDRIK MANNAERTS BEDIENAAR KAPEL GENENDIJK 1510-1520

48 BARTHOLOMEUS CREYTEN KAPELAAN TESSENDERLO +1556

49 PRIESTERS TESSENDERLO VOOR 1800 – DEEL 4 - "TITULUS" MET VERTALING

50 PRIESTERS TESSENDERLO VOOR 1800 – DEEL 5 – ZONDER FUNCTIE-GEGEVENS

Voor delen 1 – 3 zie geniete bundels

51 DOPEN 1597-1614 ORIGINEEL en TRANSCRIPTIE

52 PLECHTIGE COMMUNIE HULST 1909-1930

53 MEMORIEBOEK PAROCHIE HULST 1908-1967

54 INKWARTIERINGSONKOSTEN 1607 en 1712

55 LOOIENAARS OP DONDERSLAG MEEUWEN 1648

56 VONDSTEN PRO MEMORIE deel 1

57 VONDSTEN PRO MEMORIE deel 2

58 VONDSTEN PRO MEMORIE deel 3

59 VONDSTEN PRO MEMORIE deel 4

60 LOOISE FAMILIENAMEN door THEOPHIEL GHOOS

61 LOOISE STRAATNAMEN door THEOPHIEL GHOOS

62 FAMILIES BECKERS EN CAMPS – ERRATA

63 AVERBODESCHE HEYDE - 32 BEJAARDEN GETUIGEN 1611 deel 1

64 AVERBODESCHE HEYDE – 32 BEJAARDEN GETUIGEN 1611 deel 2

65 BAALHEIDE – BETWISTINGE AVERBODE – TESSENDERLO 19de eeuw deel 1

66 BAALHEIDE – BETWISTINGE AVERBODE – TESSENDERLO 19de eeuw deel 2

67 DIEF GEHANGEN 1618

68 GEWELDPLEGINGEN DOOR PAUL PEETERS 1633

69 MANSLAG OP MARTIN VAN GEEL, 1643

70 MANSLAG OP GEERT BOELAERTS, 1644 deel1

71 MANSLAG OP GEERT BOELAERTS, 1644 deel 2

72 AANSLAG OP CLAES LEMMENS 1655

73 AANSLAG OP NIK.GILS EN DYMPHNA MEESELAERS 1656 ) samen in

AANSLAG OP PETER TROONBEECKX 1656 ) 1 deel

74 VEROORDELING ANNA MARGARETA VD.GOOR 1663-1680 deel 1

75 VEROORDELING ANNA MARGARETA VD.GOOR 1663-1680 deel 2

76 VEROORDELING ANNA MARGARETA VD.GOOR 1663-1680 deel 3

Wie was Ambrosius Vande Goor alias Vander Voort vader van Margareta Vande Goor alias Vander Voort

Wie was Elisabeth Reynders, weduwe kapitein Nikolaas De Frain, nu vrouw van Arnold Schuermans

77 KLEINE CRIMINALITEIT 1675

78 AANKLACHT HEKSERIJ CATHARINA NUYTS 1685 deel 1

79 AANKLACHT HEKSERIJ CATHARINA NUYTS 1685 deel 2

80 MOORD OP PETER VAN SWEEVELT 1735

81 LOOISE JAARKEUREN-PROCES EN PROCEDURESLAG 1757-1768 deel 1

82 LOOISE JAARKEUREN-PROCES EN PROCEDURESLAG 1757-1768 deel 2

83 LOOISE JAARKEUREN-PROCES EN PROCEDURESLAG 1757-1768 deel 3

84 PROCES BENEFICIANT JAN ANTOON PEYS 1776-1778 deel 1

85 PROCES BENEFICIANT JAN ANTOON PEYS 1776-1778 deel 2

86 PROCES BENEFICIANT JAN ANTOON PEYS 1776-1778 deel 3

87 ZEDENZAAK HENDRIK VAN WAENROY, 1784

88 LAPSE HEIDE – BETWISTING KAGGEVINNE – TESSENDERLO 1571 deel 1

89 LAPSE HEIDE – BETWISTING KAGGEVINNE – TESSENDERLO 1571 deel 2

90 BEGIJNEN EN VROUWELIJKE RELIGIEUZEN VOOR 1800 deel 3

Voor delen 1 – 2 zie geniete bundels

91 SALAZAR 1632 – DOKUMENTEN - HISTORISCH OVERZICHT deel 1

92 SALAZAR 1632 – DOKUMENTEN - HISTORISCH OVERZICHT deel 2

93 HET HOOGHUIS – FAMILIES MUYSKENS EN RUIZ DE LEON deel 1

94 HET HOOGHUIS – FAMILIES MUYSKENS EN RUIZ DE LEON deel 2

95 HET HOOGHUIS – FAMILIES MUYSKENS EN RUIZ DE LEON deel 3

96 HET HOOGHUIS – FAMILIES MUYSKENS EN RUIZ DE LEON deel 4

97 TESTAMENT FRANS AERTS 1701 – TWIST 3 KLEINKINDEREN 1765-1769 deel 1

98 TESTAMENT FRANS AERTS 1701 – TWIST 3 KLEINKINDEREN 1765-1769 deel 2

99 TESTAMENT FRANS AERTS 1701 – TWIST 3 KLEINKINDEREN 1765-1769 deel 3

100 STAMMEN VARIA

PRESENTATIEMAPPEN REGISTERS SCHEPENBANK

REGISTERS VOOR 1600: IN SPIEGEL = ORIGINEEL LINKS > TRANSCRIPTIE RECHTS

REGISTERS NA 1600: DEELS IN TRANSCRIPTIE, DEELS ALS INVENTARIS,

LET OP: DE SCHEPENREGISTERS WORDEN DOOR LAD GEKLASSEERD VOLGENS DE OUDE NUMMERING, OMDAT IN DE BESTAANDE PUBLICATIES OVER TESSENDERLO (van vóór 2006) ZO WIE ZO NAAR DIE TOEN BESTAANDE NUMMERING WORDT VERWEZEN – DIT IS OOK HET GEVAL VOOR DE 68 BUNDELS FAMILIEBLADEN DIE WERDEN OPGESTELD VOOR DE HERNUMMERING DOOR HET RAH. IN 2006

OUD NIEUW

NR PERIODE RAH FILM CD

001 1547-1550 039 01 06 Origineel met transcriptie

002 1550-1559 040 02 06 Alleen genealog.uittreksels opgenomen )

003 1568-1571 041 03 06 Alleen genealog.uittreksels opgenomen ) 1 bundel

004 1589-1590 042 03 06 Alleen genealog.uittreksels opgenomen )

_________________________________________________________________________________

039 1459-1492 410 20 01 Origineel met transcriptie en index

040 1497-1501 411 21 01 Origineel met transcriptie en index

041 1501-1511 412 21 01 Origineel met transcriptie en index

042 1501-1517 413 22 01 Origineel met transcriptie en index

043 1505-1518 414 22 01 Origineel met transcriptie en index

044 1519-1529 415 23 01 Origineel met transcriptie en index

045 1527-1535 416 24 01 Origineel met transcriptie en index

046 1536-1538 417 24 01 Origineel met transcriptie en index

047 1538-1542 418 24 01 Origineel met transcriptie en index

048 1548-1553 419 25 01 Origineel met transcriptie en index

049 1555-1557 420 25 01 Origineel met transcriptie en index

050 1538-1546 421 25 01 Origineel met transcriptie en index

051 1541-1570 422 25 01 Geldleningen, meestal inventaris

052 1553-1565 553 26 01 Origineel met transcriptie en index

053 1566-1570 554 26 01 Origineel met transcriptie en index

054 1586-1592 423 26 01 Origineel met transcriptie en index

055 1560-1571 424 27 01 Origineel met transcriptie en index

056 1572-1595 425 27 01 Origineel met transcriptie en index

057 1572-1623 426 28 01 Geldleningen, meestal inventaris

058 1593-1596 427 28 01 Transcriptie, meestal inventaris

059 1596-1610 428 29 01 " "

060 1605-1615 429 30 01 " "

061 1609-1617 430 31 01 " "

062 1613-1622 431 32 01 " "

063 1615-1645 432 33 02 " "

064 1619-1630 433 33 02 " "

065 1621-1627 434 34 02 " "

066 1636-1644 435 34 02 " "

067 1644-1654 436 35 02 " "

068 1645-1675 437 36 02 " "

069 1654-1658 438 36 02 " "

070 1659-1667 439 37 02 " "

071 1667-1675 440 37 02 " "

072 1676-1682 441 38 02 " "

073 1676-1696 442 38 02 Geldleningen, 3 bl.geneal.info, alleen op PC

074 1682-1697 443 39 03 Transcriptie, meestal inventaris

075 1697-1723! 444 40 03 Geldleningen, 6 bl.geneal.info, alleen op PC

076 1697-1709! 445 41 03 Transcriptie, meestal inventaris

077 1709-1719 446 42 03 "

078 1719-1729 447 43 03 "

079 1726-1764 448 43 03 alleen fotocopie met geneal.uittreksels en index

080 1729-1742 449 44 03 alleen fotocopie met geneal.uittreksels en index

081 1742-1751 450 45 04 alleen fotocopie met geneal.uittreksels en index

082 1752-1762 451 46 04 alleen fotocopie met geneal.uittreksels en index

083 1762-1768 452 47 04 alleen fotocopie met geneal.uittreksels en index

084 1768-1776 453 48 04 alleen fotocopie en index

085 1777-1785 454 49 05 alleen fotocopie en index

086 1552-1566 533 49 05 Origineel met transcriptie

087 1565-1576 534 50 05 Origineel met transcriptie

088 1579-1587 535 50 05 Origineel met transcriptie

089 1589-1602 536 51 05 Origineel met transcriptie

090 ONTBREEKT OP RAH

091 1614-1619 556 53 05 Transcriptie, meestal inventaris

092 1611-1615 557 53 05 "

093 1623-1630 559 54 05 "

094 1629-1641 560 55 05 "

095 1546-1551 552 56 05 Origineel met transcriptie

096 1572-1606 555 56 05 Origineel met transcriptie

097 1636-1719 538 56 05 Origineel met transcriptie

098 1618-1625 558 57 05 Origineel met transcriptie

099 1575-1589 458 12 Origineel met transcriptie

122 gronden 1601 82 Origineel met transcriptie

________________________________________________________________________

PERS

BOERENBELANG (Weekblad Tessenderlo en omstreken) ingebonden

Jaargangen 1951, 1962, 1970, 1972, 1974, vanaf 1977 doorlopend

Volledige digitalisatie vanaf 1e jaargang tot heden in uitvoering

PAROCHIEBLAD : digitaal van 1994 tot en met 2015

Centrum jaargangen 1988 > 1993 in 3 delen

Hulst jaargangen 1988 > 1993 in 3 delen

Tessenderlo 4 parochies samen, jaargangen vanaf 1994 doorlopend in ingebonden boeken.

SPLINTERNIEUWS

"Van de hak op de tak" Jos Bosmans, 1981 tot 2003 in 8 delen

Wekelijkse rubriek in "De Streekkrant" : digitalisatie in de pijplijn

PERSARTIKELS

Sporadisch 1942 > 1979 in 1 ordner : digitalisatie in uitvoering

Vanaf 1977 doorlopend in een 50-tal mappen gerangschikt per jaar/maand

Vanaf 1980 tot en met 2005 digitaal ; vanaf 2005 tot heden in uitvoering

PERSARCHIEF IVO PEETERS, journalist voor Het Belang van Limburg in Tessenderlo, van 1987 tot

en met 2008 in mappen geordend.

Bibliotheek LAD

Het LAD heeft een brede waaier aan oude boeken, tijdschriften en brochures van Tessenderlo een omliggende gemeenten.

De catalogus is te raadplegen op www.lad-tessenderlo.be

Er is ook een digitale bibliotheek van verschenen artikels, tijdschriften van scholen en verenigingen (THHI,politiekranten,OCMW brochures,infobladen gemeente, tijdschrift Eeuwentemmer van het LAD enz..). zie digitale bibliotheek op www.lad-tessenderlo.be

Rouwbrieven en bidprentjes van Tessenderlo en omliggende gemeenten

Zijn enkel digitaal (op eind 2015: ongeveer 55.000 beelden) met een aparte map rouwbrieven oud-strijders (1914-1918 en 1940-1945), bidprentjes (1914-1918 en 1940-1945) en Koreastrijders.

Adreslijsten van het KDG

Geen adreslijsten beschikbaar

Kiezerslijsten

Geen kiezerslijsten beschikbaar

Fotoarchief

Het fotoarchief van het LAD omvat duizenden digitale foto’s en postkaarten van allerlei soort:

oprichting van nieuwe gebouwen,afbraak oude gebouwen,vieringen van verenigingen,

oude foto’s van huwelijken, communies,de Ramp van Tessenderlo, postkaarten enz…

Het LAD is voortdurend op zoek naar oude foto’s die na digitalisatie steeds teruggegeven

worden.

Verantwoordelijke voor het fotoarchief : Marc Briers : zie lijst bestuursleden.

DEURNE

ALS PAROCHIE DEEL UITMAKEND VAN TESSENDERLO TOT 1779

DEURNE FAMILIEBLADEN met ascendenten, descendenten

(ook digitaal) en aangetrouwden op basis van:

VOLKSTELLING D 1709 met klapper )

VOLKSTELLING D 1747 met klapper ) maakte deel uit van parochie Tessenderlo

VOLKSTELLING D 1755 met klapper ) tot 1779

VOLKSTELLING D 1788 met klapper )

VOLKSTELLING 1847 fotocopie uit J.Mertens (ook op PC)

DEURNE ALFABET. PER GEZIN met ascendenten, descendenten(BS)

(=zebraboeken)

GEBOORTEN en HUWELIJKEN 1779-1816 (ook digitaal)

DEURNE PRO-GEN

Geboortes 1779-1950

Huwelijken M-V 1779-1950 en V-M 1779-1950

Overlijdens vanaf 1779

PAROCHIE SINT-ENGELBERTUS DEURNE

Oude klapper en tafels 1779-1802 van dopen-huwelijken-overlijdens (digitaal)

1. Dopen 1779 – november 1816

Dopen 1817 – 1831 ontbreken

Dopen 1831-1915.

2. Huwelijken januari 1780 – september 1816

Huwelijken oktober 1816 – 1834 ontbreken

Huwelijken 1835 – 1915

3. Overlijdens mei 1779 – september 1816

Overlijdens 1817 – 1834 ontbreken

Overlijdens 1835 tot 1915

!! alle geboortes, huwelijken en overlijdens ook digitaal.

TIJDSCHRIFT HEEMKUNDE DEURNE : digitaal vanaf december 2014 tot heden.

ARCHIEF ABDIJ AVERBODE OVER TESSENDERLO

GICHTEN

1.A Nr.230 1636-1661 origineel en index tot blz 30

1.B Nr.095 1661-1692 origineel

1.C Nr.048 1692-1717 origineel en index

1.D Nr.090 1717-1744 origineel en index

1.E Nr.268 1744-1765 origineel en index

1.F Nr.256 1765-1774 origineel en index

1.G Nr.070 1774-1784 origineel en index

LAATREGISTERS

2.A Nr.298 1542-1558 origineel en geprinte versie

2.B Nr.334-1 1552-1556 origineel en geprinte versie

2.C Nr.334-2 1566-1567 origineel en geprinte versie

2.D Nr.334-3 1542-1546 origineel en geprinte versie

2.E Nr.334-4 1554-1558 origineel en geprinte versie

2.F Nr.208 1559-1568 origineel en geprinte versie

2.G Nr.114 1568-1604 origineel

2.H Nr.165 1655-1781 origineel

LEENBANK TEN HOVE

3.A Nr.585 1477-1488 origineel en transcriptie

3.B Nr.578 1502-1511 origineel en transcriptie

3.C Nr.538 1500-1507 origineel en transcriptie

3.D Nr.085 16de -1658 origineel en transcriptie in 4 delen

3.E Nr.305 16de eeuw origineel en transcriptie

ABDIJGOEDEREN

4.A Nr.564 1572-1583 origineel

4.B Nr.345 1610- origineel

4.C Nr.244 17de eeuw origineel

4.D Nr.460 1619-1631 origineel

4.E Nr.526 De Voeft 1° helft 17de eeuw origineel

4.F Nr.589 1688-1727 origineel

4.G Nr.435 1732 Hoeve Schoot origineel

4.H Nr.584 pastoris 1731 origineel

4.J Nr.686 pastoris 1737 origineel

H.GEEST

5.A Nr.881 1711-1791 origineel

LIASSEN

6.A Nr.091-1 origineel

6.B Nr.091-2 origineel

6.C Nr.091-3 origineel

6.D Nr.092 origineel

PROCESSEN : ontbreekt (fout RAH tijdens digitalisatie?)

7.A deel 1 1705 origineel

7.B deel 2 1789 origineel

7.C deel 3 1791-1792 origineel

!! het gehele originele archief van de abdij van Averbode is digitaal !!

ANDERE GEMEENTEN

(Aanduidingen met * zijn ook op PC)

Aarschot : volkstelling 1795 (*)

Averbode

Archief Abdij Averbode : zie index Archief Abdij Averbode over Tessenderlo : digitaal

Klapper PR ° 1636-1796 // 1803-1843 : digitaal

Klapper PR X 1626-1796 // 1803-1893 : digitaal

Klapper PR + 1627-1796 // 1803-1891 : digitaal

° X en + abdijpersoneel 1626-1797 : 3 delen : Origineel,transkriptie en vertaling : digitaal

Beringen en Paal

X BS tot 1900

Beverlo

° x en + 1567-1900

° x en + 1797-1806

Deurne

° en x alfabetisch per huisgezin 1779-1816 (*)

° x en + 1779-1910 (*)

Telling 1847 (*)

Klapper ° 1779-1900 / klapper x 1779-1900 / klapper + 1779-1900

Lijst van personen ; J.Mertens

Eindhout

Dopen PR 1715-1829

X 1720-1820

Dekanale visitaties 1572-1778 (*) : digitaal

Haardtelling 1693 (*)

Ham

Genendijk (in boekvorm)

Dopen 1901-1948 ; huwelijken 1901-1948 ; overlijdens 1901-1981

Kwaadmechelen (in boekvorm)

Leven, liefde en dood 1600-1900

° 1901-1927 ; x 1901-1928 ; + 1901-1929

Oostham (in boekvorm)

Leven, liefde en dood 1616-1900

Documenten uit AAA 1200-1570 (*)

Vondsten op zolder (*)

PAROCHIEREGISTERS KWAADMECHELEN (enkel digitaal)

Geboorten, huwelijken en overlijdens 1607-1915

PAROCHIEREGISTERS OOSTHAM (enkel digitaal)

Geboorten, huwelijken en overlijdens 1610-1915

BURGERLIJKE STAND KWAADMECHELEN (enkel digitaal)

1797-1910

BURGERLIJKE STAND OOSTHAM (enkel digitaal)

1797-1910

BEVOLKINGSREGISTERS KWAADMECHELEN (enkel digitaal)

1846-1900 : index, register en register in-uit 1880

BEVOLKINGSREGISTER OOSTHAM (enkel digitaal)

1847-1910 ; 1901-1910 register in-uit.

Notariaat Ham (enkel digitaal)

Notariële aktes van notarissen Daems,Ghoos,Holen, Huybrechts,Jacobs,Jans,Kicken,Maes,Ooms,notariaat pastoors,

Roberti,Schoofs,Smolders,Theys,Timmermans,Van Kerckhoven en Witten

over een periode van 1757 tot 1796

Herselt

Parochie Sint-Servatius dopen 09-03-1636 tot 24-01-1756

Huwelijken 24-01-1694 tot 10-09-1755

Klapper ° 1694-1796 (2 delen)

Klapper x 1694-1796

Klapper + 1694-1796 (2 delen)

Hulshout

° 1610-1796 // x 1610-1796 // + 1610-1796

Kaggevinne

Telling 1709 (*)

Kapellen (Glabbeek)

° 1606-1629 // 1634-1639

° 1706-1778 // x 1706-1761 // begrafenissen 1706-1778

° 1779-1797 // x 1762-1797 // begrafenissen 1779-1797

Langdorp en Wolfsdonk

Parochie Langdorp ° 1608-1796 // x 1608-1796 // + 1643-1796

Wolfsdonk ° en + 1789-1796

Telling 1795 (*)

Laakdal

Eindhout burgerlijke stand : 1806-1915

Varendonk burgerlijke stand : 1813-1915

Veerle burgerlijke stand : 1806-1915

Vorst burgerlijke stand : 1806-1915

Vorst parochieregisters : 1598-1793

Lummen

Burgerlijke stand 1798-1900 (enkel PC)

Meerhout

X 1686-1900

PR 1679-1800 (4 delen)

BS 1797-1815

Messelbroek

Klappers ° 1589-1868 // x 1606-1864 // 1616-1868

Mol

Dopen 1586-1808 (3delen)

Molenstede

PR 1806-1825 // PR 1825-1847 // PR 1848-1886 // PR dopen 1887-1911 // PR x 1851-1927 //

PR + 1848-1918 // tabel ° 1826-1911 // x parochie 1806-1927 // klapper dopen 1806-1911 //

Klapper x en + 1806-1918.

Olmen

X 1638-1800 // + 1600-1792

Ramsel

° x en + 1705-1796 (3 delen)

Retie

Document (notarisakte 07-02-1727) (*)

Scherpenheuvel

Dopen 1610-1796 // x 1610-1796 // + 1639-1796

Document ontstaansgeschiedenis (*)

Telling 1693 (*)

Testelt

° 1670-1796 // x 1671-1796 // + 1634-1796 // ° 1797-1892 // x 1797-1892 // + 1797-1892

Tongerlo

° 1600-1639 // ° 1664-1757 // ° 1698-1778 // ° 1779-1797

X 1599-1797 // + 1601-1703 // + 1704-1797

Varendonk

78 gezinnen met kinderen voor 1800 (enkel op PC)

Veerle

1590-1800 families (5 delen) // ° 1850-1890 klapper PR (2 delen) // ° 1801-1849 klapper //

X 1759-1792 // 1759-1849 klapper 2 delen

X akten 1759-1849 // x klapper PR 1849-1919 // x 1800-1849 parochie //

+ klapper 1801-1916 parochie

Proeve van geschiedenis (2 delen)

Brieven en verslagen parochie (3 delen) 1219-1822 (*)

Vorst

Klapper ° 1600-1900 (3 delen) : digitaal

Klapper x 1598-1885 Vorst // klapper x 1804-1920 Vorst-Meerlaar // x 1598-1799 alfabetisch vrouw : digitaal

Klapper + 1732-1772 // + 1772-1960 // BS 1797-1818 : digitaal

Testamenten 1601-1617 Vorst Sint-Gertrudis

Volks – en graantelling 1709

Volkstelling 1754 en 1846

Cijns op straatuitgang Vorst-Meerhout

Kadaster 1830 // inwoners 600 jaar geleden // Hoeve van Gemp (*) // Testamenten 1601-1617 (*)

VORST-LAAKDAL = EINDHOUT – VARENDONK – VEERLE – VORST

OORKONDEN 1185-1418 UIT HET ARCHIEF VAN DE ABDIJ VAN AVERBODE

FOTOCOPIE ORIGINEEL + TRANSCRIPTIE + VERTALING

(Zie themamap Nr.39)

Waanrode en Kapellen

Dopen tot 1900 (*)

Waanrode ° 1597-1900 (*) // Kapellen ° 1607-1797 (*)

Westerlo

° 1595-1639 // ° 1639-1657 // ° 1657-1681 // ° 1681-1715 // ° 1715-1732 // ° 1732-1754 //

° 1755-1791 // ° 1792-1805

X 1617-1640 // x 1641-1657 // x 1658-1726 // x 1726-1802

+ 1617-1636 // 1641-1657

+ 1658-1681 // + 1681-1699 // + 1700-1737 // 1723-1800

Haardtelling 1693

Haardtelling en klapper 1755 (*)

Zichem

X 1808-1898 (M-V ; V-M) (*)

Boedelverkoop Zichem 1724 (*)

Volkstelling 1709 (klapper) en 1705 (*)

Klappers doopakten 1583-1797 (2 delen)

Klappers x PR 1808-1898 : is digitaal

Klappers x 1588-1797

Klappers + 1676-1797

Zoerle-Parwijs

Klapper ° en x 1703-1791 // klapper ° en x 1793-1808 // klapper begrafenissen 1703-1734

Klapper begrafenissen 1734-1791 // klapper begrafenissen 1793-1802

Frans Van Thienen 2007 - 2009 Louis Rutten 2016 BUNDELS LAD TESSENDERLO

In de map "bronnen voor familiekunde en geschiedenis " zijn enkele familiebladen bijgevoegd van 2 huisgezinnen uit de reeks T 1590/abc

Zie map familiebladen / Tessenderlo / T1590 abc

HUISGEZIN ADAM MARIEN

Vader : Adam Marien x Creyten NN

Kinderen :

- Marc Daems x NN

- Maria Daems x Gilis Schroven

- Elisabeth Daems x Peter Aenden Berg

- Lambert Daems x Stalmans Elisabeth

- Jan Daems x Castel Van Catharina alias Daems Catharina

- Anna Daems x Jacob Smeyers

HUISGEZIN NIKOLAAS BOONEN

Vader van Renier Boonen alias Renerus Fabius pastoor van Lummen

- Nikolaas Boonen x1 Elisabeth Van de Cloot

- Nikolaas Boonen x2 Maria Cruysstraten

TESSENDERLO

OUDE KLAPPER OP DE PAROCHIEREGISTERS

DOPEN 1569 - 1575

DOPEN 1597 - 1796

OPGEMAAKT 1884

______________________________

400 FOUTEN EN VERGISSINGEN

____________________________________________________

De alfabetische lijst "Dopen Tessenderlo 1569-1575 en 1597-1796" bevat een groot aantal vergissingen en schromelijk verkeerde informatie o.a.wegens gebrek aan basiskennis Latijn. Bijgaand overzicht van deze gebreken werd opgesteld in volgorde van datum in de eerste kolom.

In de tweede kolom wordt verwezen naar de bladzijde van de klapper berustend op het gemeentehuis van Tessenderlo waarvan een copie als bijlage. De paginering ervan verschilt een weinig van die van het dubbel dat op het RAH berust en dat op film werd opgenomen.

In de derde kolom staan de nummers van de familiebladen 1580/1797 in 46 delen, te raadplegen op het Loois Archief- en Documentatiecentrum: elk familieblad omvat alle °X+gegevens van een bepaald huisgezin met ascendenten en descendenten met ver-wijzingen naar de eigen familiebladen van die ascendenten en descendenten met inbegrip van gegevens uit de schepen-, notaris-, pastoors- en H.Geestregisters.

In de vierde kolom staat de korrekte weergave van het tekstgedeelte waarvan de onderlijnde woorden verkeerd werden weergegeven in de klapper van 1884. De in bewuste klapper niet opgenomen akten werden niet onderlijnd.

v. = vader m. = moeder k. = kind

Duidelijkshalve heb ik de namen van de ouders in de nominatiefvorm weergegeven.

In de vijfde kolom staat de verkeerde lezing uit de klapper 1884 of: "niet in klapper".

In de laatste kolom staan codes om een optelling te kunnen vergemakkelijken van de soorten gebreken die de klapper van 1884 vertoont, ingedeeld als volgt:

A2 = niet opgenomen doopakte

A3 = persoonsverwisseling met bijgaande uitleg in cursief

B = verkeerde lezing

NB. Deze codering sluit aan met die gebruikt voor de klapper "Overlijden" Om deze lijst niet te overladen, maakten wij op enkele uitzonderingen na, geen melding van verkeerde dateringen.

__________________________________________________________________________

RAADPLEEG DE "NIEUWE" KLAPPERS OPGESTELD DOOR HET LOOIS ARCHIEF

REGISTER 914

klap- familie

datum per blad korrekte tekst missing cod

20.06.1569 K.041 v. = vader v.Martinus Bergmans Berremans B

07.10.1569 K.395 v.Joannes Stessens Stoffens B

13.10.1569 K.042 v.Matheus Breskens Beskens B

29.10.1569 K.425 v.Joannes Van De Cloet Vaes B

25.11.1569 K.307 k. = kind k.Martinus Palmen Martina B

20.01.1570 K.066 m. = moeder m.Maria Heischepens Verheyen B

18.02.1570 K.324 m.Maria Rommens Raumens B

30.03.1570 K.251 v.Arnoldus Reppers Leppers B

02.04.1570 K.194 m.Christina Briers Beuers B

12.04.1570 K.361 m.Dingen Heselmans Hermans B

12.04.1570 K.438 v.Merten Van De Broeck Willem B

09.05.1570 K.321 v.Gerardus Verlaercken Plaetacker B

15.02.1571 K.000 k.Dimna Bernaerts niet in klapper A2

16.04.1571 K.507 = de vader v.Adrianus V.Wesel Janssoon Jan B

16.04.1571 K.507 = de moeder m.Elisab.Goossens Jansdo. NN B

16.04.1571 K.175 = de vader v.Adrianus V.Wesel Janssoon Jan Goossens B

16.04.1571 K.175 = de moeder m.Elisabeth Goossens NN B

(Het gaat hier om een tweeling, Maria en Seyken=Lucia Van Wesel, opgenomen in de

klapper 1884 resp. onder de familienamen vader Van Weselen en vader Goossens)

07.08.1571 K.418 m.Elisabeth Wellens Werelts B

20.08.1571 K.054 m.Elisabeth Kaers Baers B

11.11.1571 K.404 k.Martijn=Martina Teppers Martin B

12.12.1571 K.191 v.Leon.Smondruchts=Smoninckx Hendrickx B

24.01.1572 K.277 m.Elisabeth Bens Leens B

01.03.1572 K.088 m.Anna Tsmeyers Sneyers B

16.03.1572 K.094 m.Barbara Guens Goens B

09.05.1572 K.063 m.Lysken=Elisabeth Moens Helena B

07.08.1572 K.343 v.Petrus Coolen Roosen B

04.09.1572 K.000 k.Joannes Briers niet in klapper A2

27.10.1572 K.508 v.Henricus Vaners Veyers B

14.11.1572 K.104 v.Martinus Cortens Cottens B

15.12.1572 K.000 k.Maria De Smet niet in klapper A2

25.12.1572 K.216 k.Christianus In De Rijt 00 januari 1573

(ipsa Nativitatis = Kerstdag)

26.03.1573 K.111 m.Catharina Tessens Reysens B

10.04.1573 K.559 k.Martinus Wellens Martina B

25.04.1573 K.003 k.Marcus Aelbrechts Maria B

07.07.1573 K.514 v.Theodorus Verdonck Verdect B

28.07.1573 K.051 k.Adrianus Boes Adriana B

28.07.1573 K.051 m.Maria Puets = Puts Puers B

07.10.1573 K.511 v.Aerdt Verborch Gerard B

04.11.1573 K.000 k.Clara Binnemans niet in klapper A2

00.06.1574 K.397 v.Nicolai Svorsters Daniel B

(Baptisatus Daniel filius Nicolai filii Danielis Svorsters = zoon van Daniel Danielssoon)

27.06.1574 K.178 m.Gertrudis Berckmans Boeckmans B

26.12.1574 K.062 v.Jacobus Bergmans Breynants B

26.12.1574 K.062 m.Christina Boeghaerts Breghaert B

31.01.1575 K.000 k.Elisabeth NL niet in klapper A2 (de moeder heet Alesina Nijsmans)

18.02.1575 K.409 v.Egidius Tessens Teyssens B

28.03.1575 K.470 v.Van Cassel Van Gussel B

29.05.1575 K.582 k.Adrianus Wytbol Adriana B

29.05.1575 K.000 k.Maria Wytbol niet in klapper A2

__________________________________________________________________________

REGISTER 915

klap- familie-

datum per blad korrekte tekst missing cod

16.01.1597 K.297 T.1690/B05 v.Peeter Meuwis Neuwis B

11.09.1597 K.034 T.1690/892 v.Jan Boelerts Beerten B

01.02.1598 K.162 T.1690/827 v.Jan Gerits Geuteh B

03.05.1598 K.204 T.1690/NIL v.Ckeyn Heyncken Heymkens B

26.05.1598 K.253 T.1690/851 v.Machiel Lemmens Linnen B

18.07.1598 K.206 T.1690/699 v.Gilis Kimmans = Kimps Hymans B

25.07.1598 K.047 T.1690/NIL v.Henric Berchmans Boeckmans B

09.09.1598 K.113 T.1690/817 v.Claes Emmens Cups B

15.10.1598 K.427 T.1690/912 v.Henric Van Bavel Van Bael B

15.01.1599 K.097 T.1690/692 v.Jan Coels Cockx B

28.02.1599 K.106 T.1690/825 v.Henricus Crets Creten B

18.03.1599 K.039 T.1690/A64 v.Wibort Vekemans=Dijckmans Berchmans B

07.07.1599 K.393 T.1690/829 v.Henricus Steenberchs Steiberchs B

03.08.1599 K.394 T.1690/734 v.Thijs Steenberchs Steisberchs B

30.07.1600 K.472 T.1690/NIL v.Lenaert Den Decker Van Gestel B

29.08.1600 K.418 T.1690/760 v.Tonis den timmerman Timmetmans B

(hij heet Arien)

00.10.1600 K.264 T.1690/NIL v.Jan Luns Lynen B

26.11.1600 K.526 T.1690/NIL v.Jan Swinnen Vermesen B

00.12.1600 K.159 T.1690/826 v.Diric Geenkens Geeskens B

20.02.1601 K.112 T.1690/817 v.Claes Emmens Cunen B

01.04.1601 K.115 T.1690/672 v.Arnoldus Colen Custers B

10.04.1601 K.275 T.1690/012 v.Dirick Mertens Marien B

12.04.1601 K.250 T.1690/732 v.Machiel Lonen = Clonen Lenen B

12.08.1601 K.465 T.1690/819 v.Jan Van Heze Van Ecko B

12.08.1601 K.465 T.1690/819 k.Heyn Van Heze Sainte V.Ecko B

(auteur 1884 las "Heyl"=Sainte

02.12.1601 K.012 T.1690/A64 v.Wilbort Arien =Dijckmans Aerts B

00.01.1602 K.282 T.1690/NIL v.Henric Meuwis Meulkens B

31.03.1602 K.173 T.1690/826 v.Diric Geenkens Goeskens B

07.08.1602 K.528 T.1690/NIL v.Peeter Vermeesen Vernnoy B

19.01.1603 K.379 T.1690/177 v.Wilhem Van Dungenen Smeyers B

03.02.1603 K.572 T.1690/NIL v.Jacob Jan Wilhems Witbols B

07.02.1603 K.342 T.1690/787 v.Thomas Hoefs Roels B

24.02.1603 K.160 T.1690/542 m.Cathlijn Boenen Kenens B

30.04.1603 K.583 T.1690/624 v.Jan Hijpmaers Zijpmaers B

21.08.1603 K.105 T.1690/760 v.Thonis Arien Hendr.Craens B

28.08.1603 K.426 T.1690/709 v.Frans Jan Ariens Van Avont B

13.09.1603 K.282 T.1690/NIL v.Heyn Meuwis Meullens B

14.09.1603 K.403 T.1690/720 v.Marten Hijpmaers Sypmaers B

24.12.1603 K.501 T.1690/427 m.May Merten Vranckx B

05.02.1604 K.244 T.1690/851 v.Michael Lemmens Lemede B

28.03.1604 K.143 T.1690/842 v.Mauwis Davids Emmens B

28.03.1604 K.143 T.1690/842 m.Lis Van Acht Van Licht B

01.06.1604 K.266 T.1690/012 v.Dirick Mertens Maenen B

22.08.1604 K.054 T.1690/NIL v.Jan Boinkens Bonen B

04.10.1604 K.192 T.1690/699 v.Gilis Kiemans Hennemans B

25.01.1605 K.068 T.1690/615 v.Wouter Binnemans Buurmans B

25.01.1605 K.282 T.1690/B05 v.Peeter Meuwis Meullens B

25.01.1605 K.282 T.1690/B05 m.Heyl Rickens Rutten B

25.07.1606 K.035 T.1690/NIL v.Machiel Belmans Belinas B

28.11.1606 K.397 T.1690/827 v.Cornelis Smeets Sweets B

09.07.1607 K.172 T.1690/NIL v.Marten Goukens Goeks B

15.07.1607 K.063 T.1690/615 v.Walterus Binnemans Broecmans B

30.09.1607 K.476 T.1690/863 v.Erasmus Van Trier Van Hees B

01.11.1607 K.384 T.1690/A08 v.Jan Scepers Sneyers B

12.08.1608 K.386 T.1690/NIL v.Joost Cuyx = Busvelts Snyers B

01.01.1609 K.017 T.1690/802 v.Bernart Lemmens anoniem B

09.02.1609 K.317 T.1690/726 v.Dirck Peskens=Cruystraten Pestens B

05.03.1609 K.395 T.1690/646 v.Leonardus Scrix Stux B

18.05.1609 K.172 T.1690/NIL v.Martin Goukens Goekens B

15.09.1609 K.564 T.1690/918 v.Joos Willems Wellens B

29.11.1609 K.150 T.1690/NIL v.Jan Crijnens Fay B

29.11.1609 K.150 T.1690/NIL m.uxor eius Gertrudis B

17.01.1610 K.193 T.1690/560 v.Reynerus Hendrixs Thomas B

17.01.1610 K.193 T.1690/560 k.Anthonius Henrixs Thomas B

23.03.1610 K.179 T.1690/865 v.Philips Garemans Grieten B

29.03.1610 K.373 T.1690/909 v.Antonius Smet = Willems Scuer B

22.07.1610 K.317 T.1690/656 v.Peter Soeten=Raymakers Peeters B

08.08.1610 K.088 T.1690/A20 v.Jacob Cleeren Cleermans B

31.08.1610 K.427 T.1690/NIL v.Wouter Van Baerl Van Baeck B

12.02.1611 K.579 T.1690/NIL v.Heyn Muwes Willems B

27.03.1611 K.064 T.1690/NIL v.Jacob Roxs Brops B

(de "b" van Jacob werd bij familienaam gelezen)

26.05.1611 K.554 T.1690/B06 v.Henric Van De Valgaer Vuegen B

28.08.1611 K.097 T.1690/672 v.Arnoldus Colen Cobien B

09.09.1611 K.273 T.1690/683 v.Joris Maes Maiers B

02.10.1611 K.422 T.1690/619 v.Wellens junior Tuewis B

02.10.1611 K.422 T.1690/619 m.Mayken Custers (?) A3

(lees Elisabeth Van Sweevelt)

02.10.1611 K.560 T.1690/619 m.Elisabeth NN A3

(lees Elisabeth Van Sweevelt)

(het gaat hier om een tweeling: Hendrik en Martinus Wellens. Er staan veel doorhalingen in deze

akte. De hier als moeder vermelde Mayken Custers was getrouwd met Hendrik Wellens: samen

hadden ze een zoon op 13 juni 1611)

29.10.1611 K.018 T.1690/A07 v.Peeter Keusters anoniem B

22.01.1612 K.173 T.1690/A63 v.Henricus Hoordel Goordel B

28.09.1612 K.253 T.1690/971 v.Tijs Kenens Liemans B

27.11.1612 K.035 T.1690/844 v.Willem Keusters Beiyters B

27.02.1613 K.279 T.1690/B03 v.Christianus Meyen Meren B

18.08.1613 K.107 T.1690/552 v.Hendric Greyters=Gruyters Creyters B

04.09.1613 K.493 T.1690/NIL v.Jan Van Houtstraten V.Soutstraten B

09.02.1614 K.205 T.1690/875 v.Matthias Gielis Hielis B

01.04.1614 K.583 T.1690/NIL v.Will.Beggeleers=Bogaerts Zeggeleers B

02.12.1614 K.047 T.1690/375 v.Jan Blambens = Blampaerts Blunkens B

__________________________________________________________________________

REGISTER 916

klap- familie-

datum per blad korrekte tekst missing cod

23.08.1615 K.060 T.1690/783 v.Wilhelmus Bonen Boven B

04.02.1616 K.532 T.1690/756 v.Adriaan Verhoeven Versoen B

18.04.1616 K.508 T.1690/NIL v.Jan Van Verhaustraten Vanyerhaustr. B

24.08.1616 K.365 T.1690/646 v.Leonardus Schrix Schax B

30.11.1616 K.215 T.1690/838 v.Jan Symens Hymens B

21.12.1616 K.387 T.1690/NIL v.Carolus Louerins=Laureys Sonerius B

16.09.1617 K.452 T.1690/816 v.Hubrecht Van De Ven Van De Veen B

28.10.1617 K.403 T.1690/NIL k.Symon na(tura)lis Nalis Symon B

04.02.1618 K.076 T.1690/681 v.Govaert Colen Celen B

08.04.1618 K.188 T.1690/516 v.Servatius Seelen Heelen B

08.04.1618 K.188 T.1690/516 v.Servatius Seelen tweeling Heelen B

14.01.1619 K.235 T.1690/649 v.Michiel Kimps Kinis B

06.05.1619 K.219 T.1690/572 v.Peter Joesten Jansen B

26.10.1619 K.191 T.1690/494 v.Antonius Heubrechts Henbrechts B

05.11.1619 K.094 T.1690/NIL v.Jan Gheys Cleys B

18.01.1620 K.029 T.1690/NIL v.NN Jan Bartels B

18.01.1620 K.029 T.1690/NIL m.Jen = Joanna Bartels Judith Cloostermans

(kind heet Jan - meter = Judith Cloostermans)

05.11.1620 K.249 T.1690/910 m.Thomas Cremers Lemmens B

11.11.1621 K.557 T.1690/613 v.Frans Vaesters Wauters B

28.04.1622 K.546 T.1690/872 v.Peter Cuesters Vorsters B

15.01.1623 K.332 T.1690/583 v.Petrus Roux Reuz B

13.07.1623 K.075 T.1690/759 v.Laurens Gilen Celen B

05.03.1625 K.252 T.1690/NIL v.Benedictus Leycop Leyncx B

08.11.1627 K.205 T.1690/457 v.Simon Hiellen = Hillen Hielken B

27.04.1628 K.528 T.1690/348 v.Andreas Verneylen Vermeylen B

20.08.1628 K.421 T.1690/524 v.Jan Craens Traens B

20.08.1628 K.421 T.1690/524 m.Lis Korstens Hoistens B

27.09.1628 K.299 T.1690/998 v.Paeschen Mewis=Peeters Nuewis B

08.12.1628 K.365 T.1690/884 v.Tijs Van Schaubroec Schaubroec B

10.12.1628 K.028 T.1690/943 v.Aert Caels Baels B

06.01.1629 K.323 T.1690/412 v.Jan Gueudens Quintens B

14.04.1629 K.570 T.1690/877 v.Michael Wellens Willems B

03.05.1629 K.421 T.1690/609 v.Jan Coels Toels B

27.06.1630 K.258 T.1690/947 v.Michael Michaelis=Michiels Lupenburgo B

(er staat: patre Michaele Michaelis Luxenburgo)

05.02.1631 K.028 T.1690/967 v.Lenaert Lahay Bahay B

14.03.1631 K.528 T.1690/348 v.Andreas Verneylen Vermeylen B

20.03.1631 K.299 T.1690/653 v.Jan Mieus = Peeters Nueus B

28.07.1631 K.106 T.1690/875 v.Mathijs Giels = Gilis Crets B

00.08.1631 K.103 T.1690/NIL v.Georgius Lootbeeck Cortebeeck B

04.12.1631 K.427 T.1690/NIL v.Joannes Van Cleef Van Bael B

20.02.1632 K.517 T.1690/961 v.Maeschen Wilhems Verhems B

04.11.1632 K.062 T.1690/889 v.Loy Boenaerdts=Boelaerts Brebaerdt B

11.04.1633 K.501 T.1690/369 k.Elisabeth Van Sweevelt B

11.04.1633 K.501 T.1690/369 k.Catharina V.Sweevelt B

(klapper 1884 geeft deze tweeling als één dopeling:Elisabeth Catharina)

02.08.1634 K.582 T.1690/770 k.Lambertus Nuyts Wuyts B

17.05.1635 K.520 T.1690/NIL m.Maria Heufkens Hanskens B

27.05.1635 K.207 T.1690/401 v.Thomas Hoefs Hoets B

11.06.1635 K.207 T.1690/191 v.Hubertus Goesens Haesens B

12.11.1635 K.379 T.1690/113 v.Guilielmus Cops Martin Smeyers A3

12.11.1635 K.379 T.1690/113 m.Martina Smeyers Willemina Cops A3

(In de akte staat eerst de moeder vermeld: Martinae Smeyers, vervol- ens de vader: Guilielmi Cops, beide voornamen dus in de genitief.

De klapper 1884 maakt van Martina een Martin, en van Guilielmus

een Willemina)

02.12.1636 K.204 T.1690/554 v.Bartholomeus Geys Heys B

25.12.1636 K.332 T.1690/585 v.Joannes Roycx Reyckx B

11.01.1637 K.072 T.1690/562 v.Godefridus Hasen Casen B

20.02.1637 K.429 T.1690/NIL v.Wilhelmus Van Haut Van Caut B

27.02.1637 K.125 T.1690/460 v.Jacob De Groenen Degroeven B

(van huis uit heet hij Van Groeningen)

29.11.1637 K.243 T.1690/NIL v.Joannes Berchmans Leomans B

12.03.1638 K.078 T.1690/473 v.Petrus Colen Celen B

29.04.1638 K.570 T.1690/871 v.Petrus Sullens Willems B

13.10.1638 K.051 T.1690/NIL v.Adrianus Loots Boeten B

08.12.1638 K.394 T.1690/757 v.Henricus Suppens Steppens B

18.02.1639 K.187 T.1690/888 v.Leonardus Leekens Heeckens B

19.02.1639 K.368 T.1690/NIL v.Lambertus Schrayen Schragen B

17.05.1640 K.014 T.1690/492 v.Mathias Andries=Dries Andrée B

15.07.1640 K.463 T.1690/372 m.Gertrudis eius uxor Gertrudis JansB

10.01.1641 K.412 T.1690/617 v.Arnoldus Theeus Thoens B

18.03.1641 K.321 T.1690/596 v.Petrus Boelders Poelders B

14.09.1641 K.180 T.1690/945 v.Joannes Giels Guelis B

07.10.1642 K.207 T.1690/112 v.Ambrosius Goes Hoes B

01.12.1642 K.429 T.1690/119 v.Martinus Van Gele Van Cele B

23.12.1642 K.225 T.1690/888 v.Jan Janssens Janstich B

06.01.1643 K.357 T.1690/290 v.Arnoldus Tijs Rijs B

29.10.1643 K.321 T.1690/324 v.Petrus Rutten Pinxten B

01.11.1643 K.051 T.1690/092 v.Lucas Boets Boers B

31.12.1643 K.310 T.1690/901 m.Maria uxor eius Maria De Noël B

(De Noël is in de akte geschrapt - zij heet Vaes)

30.04.1644 K.097 T.1690/401 v.Thomas Hoefs Coefs B

06.06.1644 K.351 T.1690/870 m.Catharina Van Rethi Van Diest B

12.10.1644 K.162 T.1690/871 v.Petrus Zeullens=Sullens Geullens B

02.07.1645 K.575 T.1690/488 v.Henricus Wolfs Petrus B

02.07.1645 K.575 T.1690/488 m.Maria Delien Elis.Joostens B

02.07.1645 K.575 T.1690/488 k.Maria Michael B

(op uitzondeing v.d.familienaam Wolfs, heeft de auteur klapper 1884, de namen en voornamen

genomen van de voorgaande akte zijnde: Michael, kind van Petrus Jans X Elisabeth Joosten)

04.07.1645 K.313 T.1690/327 v.Judocus Joostens Peeters B

30.01.1646 K.560 T.1690/NIL m.Maria Coudewey Conderven B

05.07.1646 K.516 T.1690/901 v.Adrianus Verduyns Verduren B

(verbastering van Paridaens)

05.07.1646 K.516 T.1690/901 v.Adrianus Verduyns tweeling Verduren B

13.03.1647 K.323 T.1690/483 v.Petrus Tijsmans Pijsmans B

23.12.1647 K.454 T.1690/254 v.Van De Ven Van De Vin B

27.01.1648 K.279 T.1690/978 v.Andreas Mercus Merens B

05.02.1648 K.220 T.1690/433 v.Petrus Joosten Jansen B

18.06.1648 K.383 T.1690/168 v.Franc.Lueyckx=Luyckx Sneyckx B

18.08.1648 K.341 T.1690/256 m.Petronella Laureys Lanen B

27.08.1648 K.205 T.1690/125 v.Michael Gilen Hillen B

17.11.1648 K.236 T.1690/328 v.Joannes Kimps Kivits B

22.07.1649 K.286 T.1690/164 v.Joannes Muelemans Mielemans B

16.11.1649 K.160 T.1690/NIL v.Antonius Geuens Genees B

25.04.1650 K.205 T.1690/125 v.Egidius Gilen Hilen B

26.10.1650 K.111 T.1690/346 m.Gertrudis Snelders Smolders B

__________________________________________________________________________

REGISTER 917

klap- familie-

datum per blad korrekte tekst missing cod

26.04.1651 K.143 T.1690/114 m.Maria Mercellis=Marcelis Arien B

29.04.1651 K.337 T.1690/026 m.Maria Vrancken Magdal.Rubens B

12.10.1651 K.205 T.1690/125 v.Michael Gilen Hilen B

16.02.1652 K.000 T.1690/NIL k.Adrianus Hezelmans niet in klapper A2

07.01.1653 K.287 T.1690/NIL v.Joannes NN Moens B

(filia Joannis famuli Joannis Moens = d.v.Jan NN knecht v.Jan Moens)

27.02.1653 K.018 T.1690/524< v.Henricus NN miles Moens B

(miles in praesidio apud Henricum Moens=ingekwartierd bij Hend.Moens)

21.08.1653 K.235 T.1690/A38 m.Maria Delien Eeken B

23.12.1653 K.357 T.1690/483 v.Petrus Tijsmans Rijsmans B

07.11.1654 K.202 T.1690/162 v.Gerardus Tesselmans Heselmans B

26.03.1654 K.000 T.1690/595 k.Petronella Brosen=Brosis niet in klapper B

15.08.1655 K.184 T.1690/035 v.Rgidius Gylens = Gilis Gijbens B

26.05.1656 K.193 T.1690/239 m.Maria Celen Colen B

22.04.1657 K.294 T.1690/130 v.Michael Ambrosii Michaelis B

16.08.1657 K.340 T.1690/444 v.Egidius Rockx Rickx B

14.03.1658 K.112 T.1690/NIL v.Christianus Calen Culen B

28.07.1658 K.152 T.1690/925 v.Petrus Jans Frans B

08.03.1659 K.045 T.1690/A73 k.Willebrordus Egidius A3

(de auteur heeft de voornaam genomen van de eigenaar van het huis

waarin het kind werd geboren - de tekst loopt over 2 bladzijden)

11.10.1659 K.469 T.1690/356 v.Mathias V.Gudtshoven Endtscoven B

16.12.1659 K.422 T.1690/483 v.Petrus Tijsmans Tijlmans B

30.07.1660 K.438 T.1690/933 m.Maria Cleys Gheys B

30.07.1660 K.438 T.1690/933 k.Adrianus Van De Bosch Maria A3

(de auteur heeft de voornaam genomen van de meter van de

dopeling - de tekst loopt over 2 bladzijden)

22.09.1660 K.434 T.1690/NIL k.Adrianus Van De Goor Maria A3

(de auteur heeft de voornaam genomen van de meter)

25.10.1660 K.076 T.1690/209 v.Adrianus Clerckx Celen B

12.09.1662 K.205 T.1690/125 v.Egidius Gilen Hilen B

28.10.1662 K.019 T.1690/108 v.Joannes Peys Areys B

08.04.1663 K.466 T.1690/084 v.Joannes Van Eeckhout Louis B

04.05.1663 K.376 T.1690/240 v.Adrianus Slaet(s) Sluet B

01.01.1664 K.062 T.1690/406 v.Nicolaus Boets Brets B

31.10.1664 K.285 T.1690/590 k.Adrianus Adriana B

27.04.1665 K.572 T.1690/NIL k.Margareta Willemsen >>>>>>>>>>>>>

(dit kind staat ook nog eens in de klapper onder "Van Miert";

de ouders waren afkomstig uit "Miert")

19.07.1665 K.127 T.1690/097 v.Lambertus Den Deust=Duts Den Denst B

06.12.1665 K.231 T.1690/345 m.Maria Noyets = Nuyts Royets B

12.03.1666 K.256 T.1690/084 k.Adrianus Loots Adriana B

22.07.1667 K.552 T.1690/927 m.Tori Van De Valgaer Elis.Boonen A3

(Eliseth Boonen is de meter)

28.09.1667 K.060 T.1690/928 v.Petrus Wouters Bouters B

23.10.1668 K.514 T.1690/A72 m.Maria Bonen Boven B

26.10.1668 K.451 T.1690/298 m.Ida Huveners Kuneners B

25.04.1669 K.017 T.1690/317 v.David Arnot Annet B

31.07.1670 K.208 T.1690/161 v.Henricus Hoogaerts Cornelius B

25.05.1671 K.301 T.1690/266 v.Jan Nijlen = Van Nijlen Nijs B

30.09.1671 K.141 T.1690/535 v.Antonius Du Cent = Centen Duhent B

08.11.1671 K.441 T.1717/106 v.Mattheus Van De Vinne V.Den Sinne B

20.12.1671 K.345 T.1690/058 v.Nicolaus Intens Rutens B

29.01.1672 K.007 T.1690/014 v.Simon Andreae=Andries S.And.Aertnijs B

(de moeder heet Aertnijs)

03.08.1672 K.021 T.1717/A39 m.Elen Kiemans = Kimps Hermans B

15.08.1672 K.141 T.1717/075 v.Jacobus Curinxs Durinxs B

31.03.1675 K.407 T.1690/109 v.Eustachius Wendrix Tessens B

(in de akte is Tessens veranderd in Wendrix) __________________________________________________________________________

REGISTER 918

klap- familie-

datum per blad korrekte tekst missing cod

03.06.1682 K.304 T.1690/NIL v.Henricus Appelen? Oppely B

27.10.1682 K.424 T.1717/303 v.Petrus Raen = Rayen Vaen B

14.04.1684 K.000 T.1690/282 k.Maria Van Geil niet in klapper A2

22.04.1686 K.547 T.1690/047 m.Catharina Hoeffs Boets B

15.11.1686 K.503 T.1690/054 v.Franciscus Van Heis Van Veis B

12.12.1686 K.404 T.1717/A68 v.Joannes Stalmans Taelmans B

17.03.1687 K.000 T.1690/NIL k.Joannes Lauwreys niet in klapper A2

04.05.1687 K.547 T.1690/047 m.Catharina Hoes = Hoefs Boes B

14.01.1688 K.324 T.1717/198 v.Franciscus Raymaeckers Rayen B

22.04.1688 K.509 T.1717/020 v.Leonardus Delien Velien B

17.06.1688 K.302 T.1690/NIL m.Maria Van Den Duyts=Duts Van Ven B

05.08.1688 K.059 T.1690/966 v.Henricus Bovi Botri B

11.09.1688 K.233 T.1717/192 v.Adrianus Testeleers Kesteleers B

15.10.1688 K.553 T.1717/007 v.Joannes Dries Vries B

27.02.1689 K.110 T.1690/NIL m.Maria Peys Dens B

09.03.1689 K.067 T.1690/074 v.Petrus Duffels Buffels B

13.03.1689 K.050 T.1717/252 m.Marg.Kemmenen=CuppensLemmens B

20.04.1689 K.389 T.1717/A68 m.Anna Lanen Loven B

22.04.1689 K.209 T.1717/262 m.Gertrudis Kaels Baeten B

21.12.1689 K.525 T.1717/143 v.Cornelius Nuyts Verluyten B

23.05.1690 K.553 T.1717/007 v.Joannes Dries Vries B

21.02.1691 K.504 T.1717/284 m.Anna Weckx Merckx B

02.10.1691 K.007 T.1717/A11 m.Aldegundis Aerts Berts B

12.04.1692 K.504 T.1717/284 m.Anna Wecx Merx B

02.05.1692 K.299 T.1717/209 v.Adrianus De Noël Noël B

10.08.1692 K.019 T.1717/109 v.Hermannus Aerts Arets B

22.11.1692 K.328 T.1717/154 v.Matthias Lenders=Lenaerts Renders B

21.08.1693 K.188 T.1717/228 k.Maria Heeren Dympna A3

(de auteur klapper 1884 nam de voornaam van de vroedvrouw

die de nooddoop toediende voor de voornaam van de dopeling)

12.09.1693 K.202 T.1717/183 v.Gerardus Huybens Heybens B

00.00.1693 K.138 T.1690/NIL v.Adrianus Daemps Dreens B

02.11.1693 K.215 T.1717/019 v.Stephanus Kynon=Canon Hynen B

27.03.1694 K.154 T.1717/267 v.Petrus Goris Garen B

24.09.1695 K.138 T.1690/960 v.Martin Dreyen = Dreyers Doyen B

02.04.1696 K.104 T.1717/019 v.Staphanus Canon Cousa B

28.10.1697 K.376 T.1690/NIL v.Guil.Van Der Sluysen Corn.Slippenberch A3

28.10.1697 K.376 T.1690/NIL m.Maria Van Hove Dymp.V.D.Alphen A3

(de auteur klapper 1884 heeft de tekst niet kunnen lezen, laat staan vertalen; hij luidt:

"Baptisata est Maria Catharina filia illigitima militis sub regimine coronelli Slippenberch

et ex compania Van Der Alphen, nomine Guilielmus Van Der Sluysen et Mariae V.Hove"

Een colonel wordt dan een Cornelis en een compania wordt dan een Dyphna)

20.07.1698 K.485 T.1690/NIL v.Henericus Van Itsel Van Nutse B

10.11.1701 K.206 T.1717/209 v.Adtianus Noël Hoel B

05.12.1702 K.555 T.1717/A40 v.Joannes Uytenbrock Vytenbrock B

03.08.1703 K.000 T.1717/314 k.Joannes Wendricx niet in klapper A2

26.12.1708 K.082 T.1690/277 k.Margareta Claes 1788Maria Ther. B

30.05.1710 K.424 T.1717/A64 v.Petrus Ulric Maes Petrus Ulric B

20.06.1710 K.497 T.1717/016 v.Joannes Van Sweevelt JBN.V.Sweev. A3

20.06.1710 K.497 T.1717/016 m.Elisabeth Franssen El.Theunis A3

(peter en meter worden eerst genoemd en dus gepromoveerd tot vader en moeder)

20.06.1710 K.497 T.1717/016 (idem voor het andere kind van deze tweeling) A3

20.10.1710 K.228 T.1717/194 v.Joannes Goris Joris B

29.01.1712 K.411 T.1717/091 v.Servatius Theys Carolus Theys B

29.01.1712 K.411 T.1717/091 k.Joannes Carolus Theys Joannes B

25.08.1715 K.309 T.1717/141 v.Joannes Swinnen Swilmen B

11.04.1717 K.439 T.1717/263 v.Henricus V.D.Eertwegh Paul B

11.04.1717 K.439 T.1717/263 m.Maria Van De Venne Engelen B

(klapper 1884 verwarde deze akte met de volgende van 13.04.1717) 11.02.1718 K.000 T.1717/054 k.Martinus Guil.Stalmans niet in klapper A2

27.07.1719 K.000 T.1750/106 k.Anna Catharina Celen niet in klapper A2

20.11.1719 K.366 T.1717/100 m.Gertrudis Reymans=RayenBelmans B

__________________________________________________________________________

REGISTER 919

klap- familie-

datum per blad korrekte tekst missing cod

27.03.1720 K.435 T.1717/045 m.Anna Andries Marien B

06.01.1721 K.046 T.1717/NIL v.Joannes Franc.Floctius Bloctius B

28.10.1723 K.026 T.1750/054 v.Ambr.Arnikius Andries Ambr.Arnikii B

(voornaam Arnikius werd familienaam) A3

28.10.1724 K.121 T.1750/022 v.Joannes Engelen Dagelet B

28.10.1724 K.121 T.1750/022 v.Joannes Engelen tweeling Dagelet B

03.09.1731 K.290 T.1717/A25 v.Franciscus Moons Moonen B

01.11.1732 K.503 T.1750/017 m.Elisabeth NN = Beerten V.Veldthoven B

27.09.1734 K.000 T.1776/291 k.Anna Catharina Noots niet in klapper A2

22.05.1737 K.000 T.1776/099 k.Elisabeth Troonbeeckx niet in klapper A2

10.11.1737 K.340 T.1750/010 k.Martinus Reynders Joannes Fran. B

19.08.1740 K.171 T.1750/NIL v.Franciscus Dus = Duck Gils B

17.02.1741 K.299 T.1776/322 m.Catharina Moons Dymp.Salien A3

17.02.1741 K.438 T.1750/126 m.Dymphna Salien Cath.Moons A3

(klapper 1884 haspelt twee aktes door elkaar)

12.09.1741 K.103 T.1750/148 v.Gerardus Caremans Coremans B

01.05.1742 K.345 T.1776/291 v.Petrus Nuts Ruts B

19.02.1744 K.173 D.1747/A12< Joannes Goris Gollis B

(De 15 doopakten vanaf 10.07.1745 tot einde bl.171 zijnde 21.09.1745 worden in klapper 1884 ingeschreven op het jaar 1740)

28.07.1745 K.279 T.1750/187 v.Petrus Meus Mens B

10.11.1745 K.416 T.1776/002 k.Martinus Thijs 1797 B

25.07.1748 K.279 T.1750/187 v.Petrus Antonius Meus Mens B

12.01.1750 K.038 T.1751/028 v.Franciscus Bens Bers B

24.07.1750 K.010 T.1750/173 k.Clara Aerts Anna B

13.03.1752 K.342 T.1776/A56 v.Joannes Kaes = Kaers Roes B

01.07.1752 K.373 T.1776/366 v.Joannes Seuppens Scuppens B

12.01.1752 K.219 T.1776/020 k.Joannes Jac.Jans M.Cath.HeerenA3

(met uitzondering van de familienaam JANS gebruikt klapper 1884 alle A3

namen en voornamen van ouders, kind en doopheffers uit voorgaande A3

doopakte van Maria Catharina Heeren) A3

26.10.1754 K.388 T.1750/043 k.Maria Catharina Stalmans anoniem B

26.10.1754 K.388 T.1750/043 m.Anna Christina Dams Danis B

17.02.1759 K.279 T.1776.A11 v.Petrus Meus Mens B

26.10.1760 K.000 T.1751/036 k.Henricus Huybrechts niet in klapper A2

27.08.1762 K.000 T.1776/106 k.Petrus Lemmens niet in klapper A2

17.07.1763 K.279 T.1750/NIL v.Joannes Meus Mens B

06.12.1763 K.279 T.1776/A11 v.Petrus Meus Mens B

19.07.1765 K.404 T.1776/A25 v.Petrus Tessens Tassens B

10.02.1770 K.164 D.1788/034 v.Ger.Geyssels (ook Gestels) Geyskens B

03.05.1770 K.211 T.1776/204 m.Anna Margareta Marien A.Marg.Maria an. B

07.10.1770 K.000 T.1776/A51 k.Anna Maria Jans niet in klapper A2

__________________________________________________________________________

REGISTER 920

klap- familie-

datum per blad korrekte tekst missing cod

11.12.1774 K.264 T.1776/026 v.Petrus Franciscus Luyten Luyx B

24.04.1776 K.276 T.1776/277 v.Michael Matthias Thijs Mich.Matthei B

07.09.1776 K.543 T.1776/118 v.Joannes Crets Vets B

14.11.1776 K.334 T.1776/039 m.Aldegondis Engelen Myeten B

28.03.1777 K.258 T.1776/A41 m.Anna Elisabeth Snyers Smeyers B

04.06.1777 K.432 T.1776/329 k.Petrus Jacob.V.D.Broeck Peter Jozef B

06.06.1777 K.547 T.1776/055 v.Franciscus Vryes = Vreys Voyes B

03.07.1777 K.430 T.1776/NIL m.Elisabeth Schoemans Schermans B

08.05.1780 K.196 T.1790/059 m.Ide Van Roy Van Roylen B

26.01.1783 K.232 T.1776/195 v.Judocus Herremans Kerremans B

01.05.1790 K.000 T.1790/098 k.Maria Carolina Peeters niet in klapper A2

17.07.1791 K.134 T.1790/191 m.NN An.Cath.Renders A3

(klapper geeft als moedersnaam de naam van de meter)

31.01.1795 K.494 T.X/79 m.Elisabeth Baeten Baelen B

04.03.1795 K.396 T.1795/A17 m.Maria Elisabeth Rectem Reeten B

Frans Van Thienen april 2000 Word PRFOUT1

TESSENDERLO

OUDE KLAPPER OP DE PAROCHIEREGISTERS

HUWELIJKEN 1597-1796

OPGEMAAKT 1884

________________

300 FOUTEN EN VERGISSINGEN

________________________________________

De alfabetische lijst "Huwelijken Tessenderlo 1597-1796 bevat een groot aantal storen-de de vergissingen, vooral voor de periode voor 1700. Bijgaand overzicht van deze onvolkomenheden werd opgesteld in volgorde van datum in de eerste kolom

In de tweede kolom wordt verwezen naar de bladzijde van de klapper berustend op het ge gemeentehuis van Tessenderlo waarvan een copie als bijlage. De paginering ervan verschilt een weinig van het dubbel dat op het RAH berust en dat op film werd opgenomen. De vermelde kolom is die waar de naam van de bruidegom te vinden is.

In de derde kolom staat de korrekte weergave van het tekstgedeelte waarvan de onder-lijnde woorden verkeerd werden weergegeven in de klapper van 1884. De in die klapper niet opgenomen akten hebben wij niet onderlijnd.

m. = man v. = vrouw

in de Vierde kolom staat de verkeerde lezing uit de klapper 1884 of de vermelding

"niet in klapper".

In de laatste kolom staan de codes

A2 = voor niet opgenomen akten

A3 = verwisselde personen waarvoor uitleg in cursief

B = verkeerde lezing

NB. Deze codering sluit aan met die gebruikt voor de klapper "Overlijden"

Om deze lijst niet te overladen, maakten wij op enkele uirzonderingen na,

geen melding van verkeerde dateringen.

__________________________________________________________________________

RAADPLEEG DE "NIEUWE" KLAPPERS OPGESTELD DOOR HET LOOIS ARCHIEF

______________________________________________________________________________

Frans Van Thienen 2000

REGISTER 915

klap-

datum per korrekte tekst m=man v=vrouw missing code

01.05.1597 K.231 v.Anna Van Troenbeec Van Groenbeeck B

14.05.1597 K.000 Petrus Vrancken X Ida Brugmans niet in klapper A2

02.02.1598 K.176 m.Arnoldus Vuyst = alias Colen Ruyt B

02.02.1598 K.000 Andriaen Van Zichem cum Balensi niet in klapper A2

02.06.1598 K.109 v.Anna Adriani = Adriaens anoniem B

04.06.1598 K.107 v.Maria Cilien = Celen Celis B

21.10.1599 K.198 mJohannes Hijpmaers Stipmaes B

00.12.1599 K.260 m.Adrianus Verhoeven privignus

Margaretae Heselmans cum

v.Augustina Crets Margareta Heselmans A3

1. Adrianus Verhoeven stiefzoon van Margareta Heselmans trouwt met Augustina Crets.

2. Klapper 1884 maakt er wel een eigenaardige konstruktie van.

3. De familie Heselmans wordt in de Looise oude dokumenten regelmatig vermeld als Heselmans

alias Verhoeven.

05.06.1600 K.024 v.Elizabeth Goyens Goy B

17.09.1600 K.264 v.Anna Claesdaem Claes B

25.01.1601 K.060 v.Maria Cardijcs Cuedijs B

29.07.1601 K.288 m.Machiel Vervoortacker Vervoort B

04.08.1601 K.081 m.Gerardus Gerardi = Geerts Geraud B

08.01.1601 K.124 v.Catharina Van Gestelt Van Bestels B

20.06.1602 K.151 v.Elisabeth Scrijven Sergers B

02.08.1602 K.286 m.Henric Wilhemmoens Withemmoes B

02.08.1602 K.286 v.Maria Van Scheybroc Rayksenbroc B

10.10.1602 K.000 Sebast.Hermans X Gertr.Boecmans niet in klapper A2

06.01.1603 K.000 Zacharias Berchmans X M.Clerskens niet in klapper A2

07.01.1603 K.039 m.Jan Gierits = Geerts Cierits B

04.02.1603 K.211 m.Thomas Oyen Tyes B

04.02.1603 K.043 v.Maria Daems Daes B

12.11.1603 K.059 v.Maria Quaetbeens Cneibeurs B

19.11.1603 K.105 v.Naen=Adriana Van De Venne Dorothea B

15.02.1604 K.007 v.Augustina Oeyen Vereyen B

14.06.1604 K.087 m.Lucas Grauwen Guilken B

20.02.1605 K.089 v.Elisabeth ex Houthalen Elisabeth Houthalen B

23.02.1605 K.206 v.Anna Quintens Guielen B

23.02.1605 K.008 v.Maria Claesdaems Claes B

23.02.1605 K.000 Petrus Moyen X Maria Claes niet in klapper A2

10.05.1605 K.000 NN ex Lichtert X Dymna Quaetbeens niet in klapper A2

11.05.1605 K.195 m.Adrianus Scapmans Stapander B

28.07.1605 K.214 v.Naenken = Adriana Fyen Maria B

29.10.1605 K.264 v.Cij = Cecilia Van Ham Maria B

25.11.1605 K.263 m.Adriaen Verhoeven Verpoorten B

25.11.1605 K.263 v.Nees = Agnes Pauwels Cornelia B

03.06.1605 K.221 v.Naen = Adriana Van Nijlen Maria B

00.05.1606 K.105 v.Cijken Jennen Jeunen B

29.10.1606 K.059 v.Maria Jennen Teunen B

11.08.1606 K.055 v.Naenken = Adriana Bastiaens Maria B

28.07.1606 K.214 v.Naen = Adriana Fyen Maria B

29.10.1606 K.049 m.Gielis Coemis = Kimis=Kimps Coens B

03.06.1606 K.221 v.Naen = Adriana Van Nijlen Maria B

03.01.1607 K.060 v.Dingen Hueffkens Groekens B

03.01.1607 K.092 v.Dingen Hueffkens Hueskens B

09.01.1607 K.098 m.Nijs = Dionysius Herians Cornelius B

15.07.1607 K.137 v.Magriet Houben Hoelen B

23.09.1607 K.271 m.Joannes Boets Voets B

05.10.1607 K.255 m.Joannes Der Boven Verboven B

14.10.1607 K.123 m.Johan Laureys Lauwers B

24.10.1607 K.057 m.Lambrechts Cuypers Cuppers B

31.12.1607 K.054 v.Cecilia Loyen Toyen B

03.02.1608 K.240 v.Lijnken Bods = Boots Boos B

27.04.1608 K.098 v.Maria Cilien Celen B

10.06.1608 K.188 m.Dirick Smeets Jacob B

27.11.1608 K.119 m.Bastiaen Henricx Keunes B

03.02.1607 K.194 m.Jan Smeyers Staeyers B

01.05.1608 K.185 v.Naen = Adriana Vynts Maria B

01.05.1608 K.024 v.Naen = Adriana Verdonck Maria B

00.05.1609 K.248 m.Aert Van Stapel Gerard B

28.10.1609 K.145 m.Henrick Willem Moons Hend.Willem Moons B

02.01.1610 K.017 v.Naen = Adriana Van De Ven Maria B

02.01.1610 K.091 m.Henrick Gruyters Greyters B

01.05.1610 K.220 v.Dymna Custers Stupers B

10.05.1610 K.107 v.Naen = Adriana Van Genechten Maria B

10.10.1610 K.223 m.Aert Van De Loock Gerard B

18.10.1610 K.094 v.Neesken = Agnes Witters Cornelia B

16.01.1611 K.188 v.Lijn = Catharina Rutten Elisabeth B

23.01.1611 K.038 m.Paulus Custers Cesters B

14.03.1611 K.210 v.Kijn = Christina Van Hove Catharina B

24.07.1611 K.131 v.Naenken = Adriana Verdonck Maria B

14.06.1612 K.053 m.Jan Wijcxs Coyps B

17.07.1612 K.269 m.Augustinus Oyen Vereyen B

26.07.1612 K.254 m.Peeter Den Win Van Win B

06.11.1612 K.017 m.Willem Pellens Bellens B

19.01.1613 K.040 Laureys Claes X Catlijn Beyens (= hun ondertrouw)

(zij trouwden: feria 3a post Purificationem = dinsdag na Lichtmis van 2 feb.)

19.01.1613 K.192 m.Aert Snyers (= ondertrouw) Gerard B

(zij trouwden: ipso Purificationis = op Lichtmisdag)

______________________________________________________________________________________________

REGISTER 922

klap-

datum per korrekte tekst m=man v=vrouw missing cod

31.01.1615 K.213 v.Catharina Scrixs Snix B

19.03.1615 K.077 m.Peeter Fyen Gyen B

28.04.1615 K.017 m.Jeroen Berchmans Beirsmans B

03.05.1615 K.071 v.Anna Voerteckers Voeruckers B

30.05.1615 K.077 m.Jan Dullen Fullen B

29.07.1615 K.240 m.Matthijs Van Hoeven Van Hoenen B

08.10.1615 K.239 v.Maria Truyens Cruyens B

28.10.1615 K.171 m.Hubertus Goesen Roesen B

18.01.1616 K.206 m.Arnoldus Schroyen Throyen B

12.03.1616 K.188 v.Maria Seymens Heymens B

15.05.1616 K.018 v.Heylken Int Schuer Uitschuer B

15.05.1616 K.082 m.Jan Lekens Ghens B

23.07.1616 K.017 m.Quirinus Beuens = Buyens Belien B

24.08.1616 K.163 v.Maria Treuens = Truyens Crevens B

07.09.1616 K.047 m.Lemmen = Lambert Cloenen Willem B

25.01.1617 K.000 Hendrick Rydders X Alydis Loechts niet in klapper A2

09.05.1617 K.234 m.Jan Van Dungenen Van Engenen B

13.11.1617 K.194 m.Laurentius Sporinx Sprinx B

18.02.1818 K.152 v.Elisabeth Leekens Leenes B

18.05.1618 K.141 m.Antonius Menten Meuts B

16.02.1619 K.000 Cornelius Paesschen X El.Dinghenen niet in klapper A2

21.05.1619 K.101 v.Alydis Swinnen Rommen B

04.06.1619 K.191 m.Goris Smyers Georges B

09.07.1619 K.214 m.Jan Van Donick Van Bonick B

21.06.1620 K.161 v.Maria Swolfs Sieffs B

27.07.1620 K.230 m.Andreas Van Goel Van Doel B

30.06.1620 K.043 Jan Claes X Maria Rutten 3 januari B

03.11.1620 K.061 m.Antoen Gaukens Danckens B

22.02.1621 K.115 v.Catharina Vervordt Van Der VorDR B

13.07.1621 K.036 m.Georgius Caracoer Caracoet B

08.01.1622 K.197 m.Joannes Schroyen Sthroyen B

29.06.1622 K.257 v.Elisabeth Ghielen Ghelen B

09.05.1623 K.182 v.Leyn = Catharina Van De Valgaer Magdalena B

05.11.1623 K.117 m.Thielen = Tilman Keenens Gilis B

11.02.1624 K.076 v.Maria Breuincx Breninckx B

04.06.1624 K.139 v.Catharina Van Trier Truez B

04.06.1624 K.108 m.Joost Huybrechrs Jan B

11.07.1624 K.158 v.Keyn = Christina Aelbrechts Catharina B

14.07.1624 K.188 v.Maria Thiewis Giewis B

14.07.1624 K.236 v.Maria Van Cleeff Van Diest B

14.07.1624 K.088 m.Corst = Christiaan Gois Georges B

04.02.1625 K.285 v.Johanna Noens Moens B

13.02.1625 K.077 m.Adrianus Fransen Frasen B

(boven de "a" staat een boogje rechtsom = "an")

26.07.1626 K.228 v.Maria Frasen (idem als vorige) Frasen B

20.09.1626 K.143 v.Maria Wellens Weelens B

04.10.1626 K.173 v.Lucia Ariens Anna B

15.11.1626 K.036 v.Maria Weckx Caeckx B

12.07.1627 K.079 v.Leyn = Catharina Aerdts Magdalena B

10.10.1627 K.217 v.Gommerina Smeets Domitella B

02.03.1628 K.149 m.Leonardus Muewis Nuewis B

04.07.1628 K.215 m.Jan Van Cleeff Van Cleest B

10.07.1628 K.030 v.Nes = Agnes Hermans Noella B

26.07.1628 K.279 v.Catharina Goessens Gressens B

05.07.1629 K.085 m.Arnoldus Thielkens Gielkens B

04.08.1629 K.274 m.Laureys Orens Vrens B

31.09.1629 K.094 m.Adrianus Barduyns = Paridaens Harduyns B

10.02.1630 K.260 v.Cornelia Beeyrten Beeyrts B

16.06.1630 K.169 v.Leyn = Catharina Boeckmans Magdalena B

16.06.1630 K.283 v.Leyn = Catharina Papen Magdalena B

17.09.1630 K.209 v.Leyn = Catharina Wauters Magdalena B

11.05.1631 K.138 v.Griet Lichtenborch Luytenborcht B

01.07.1631 K.116 m.Joost Joosten Jan B

13.07.1631 K.021 v.Anna Goes Boes B

22.07.1631 K.189 v.Leyn = Catharina Peeters Helena B

12.10.1631 K.277 m.Marcus Wauters Margareta !!!!!! B

27.11.1631 K.082 m.Arnoldus Theys Geys B

05.02.1632 K.056 v.Leyn = Catharina Beysers Helena B

23.05.1632 K.187 v.Leyn = Catharina Sgreven Helena B

21.06.1632 K.076 v.Maria Wellens Willems B

24.07.1632 K.266 m.Michael Velthoven Verthonen B

01.08.1632 K.224 v.Leyn = Catharina Colen Helena B

30.01.1633 K.000 Jacob Goessens X Leyn Verbeurcht niet in klapper A2

30.01.1633 K.085 m.Jan Geerts Gierts B

08.01.1633 K.239 m.Peeter Van Henghel Van Heughel B

30.04.1633 K.000 Jacob Cools X Elisabeth Wellens niet in klapper A2

14.06.1633 K.022 m.Hendrick Hillen Billen B

03.07.1633 K.140 v.Maria Kenens Kevens B

20.11.1633 K.074 v.Maria Theuwis Stoeuwis B

22.11.1633 K.282 v.Naen Wolfs anoniem B

28.05.1634 K.120 m.Adriaen Kenens Laurens Kevens B

28.05.1634 K.120 v.Naen = Adriana Jans Agnes B

05.06.1634 K.000 Hendr.V.Dam X Geertruyt Peeters niet in klapper A2

11.06.1634 K.000 Govaert Claes X Catlijn Van De Ven niet in klapper A2

05.09.1634 K.235 v.Lijn = Catharina Heselmans Godelieve B

17.02.1635 K.270 m.Jan Vervort Vilvort B

13.02.1635 K.030 v.Nel = Petronella Taelmans Cornelia B

18.02.1635 K.067 m.Adriaen Rickens Dickens B

01.07.1635 K.049 m.Jan Celen Colen B

03.05.1636 K.194 v.Maria Stalmans Talmans B

27.05.1635 K.198 m.Renerus Hulshagen Sulfhagen B

19.02.1637 K.099 v.Maria Van De Berch Van Bosch B

21.02.1637 K.250 Martin.V.Sweevelt X Maria Truyens 21.02.1736 B

12.05.1637 K.075 m.Jacobus Enckels Eyckes B

24.05.1637 K.244 m.Ludovicus Van Meuwen Van Meuroy B

24.05.1637 K.244 v.Dympna Papen Payen B

24.05.1637 K.000 Gerardus Moens X Maria Geerts niet in klapper A2

13.07.1637 K.255 m.Andreas Verdonck Veldonck B

14.07.1637 K.058 m.Lucas Cuypers Cuypels B

26.07.1637 K.277 Lucas Wauters X Anna Pinxten 00.00.1637 B

(register geeft: ipso S.Annae = op St.Anna-dag)

15.10.1637 K.226 v.Maria Creyten Ovreyten B

05.11.1637 K.180 v.Dingen Creyten Overyten B

06.02.1638 K.198 m.Henricus Suppens Stuppens B

08.07.1638 K.000 Joannes Geerts X Margar.Beylmans niet in klapper A2

03.08.1638 K.103 m.Joannes Gielkens Hielkens B

28.09.1638 K.280 v.Gertrudis Cremers Overmers B

22.01.1639 K.041 v.Anna Geuckens Heuckens B

01.03.1639 K.259 v.Heylwigis Van De Loock Van Loyck B

07.02.1640 K.167 v.Dympna Willemoons Willemans B

29.10.1641 K.002 v.Christina Willemoons Willemans B

04.02.1642 K.038 m.Walterus Thewis Chenevas !!!!!! B

23.02.1642 K.017 v.Catharina Verborcht Witborchs B

20.05.1642 K.103 m.Arnoldus Gielkens Hielkens B

13.07.1642 K.201 m.Sebastianus Ceppens = Cuppens Teppers B

28.06.1642 K.076 v.Elisabeth Van Der Eyken Vandereyden B

31.05.1643 K.032 v.Joanna Scrix Snix B

21.09.1644 K.129 m.Petrus Kintmans = Kimps Lointmans B

02.07.1645 K.009 m.Gerardus Heytmers anoniem B

01.05.1646 K.121 m.Mues = Bartholomeus Kusters Willem B

01.07.1646 K.000 Joannes Van Duren X Christina Neysniet in klapper A2

26.07.1646 K.088 v.Elisabeth Cares Creres B

19.05.1647 K.170 v.Aleydis Maes Alexandra B

03.07.1647 K.048 v.Maria Screven Swenen B

13.10.1647 K.143 m.Meus Muleberchs Willem Mileberchs B

13.10.1647 K.211 m.Dirick Tuewis Tuenus B

13.12.1647 K.000 Godefridus V.D.Vliet X Anna Hus niet in klapper A2

09.02.1648 K.181 m.Ariaen Schapmans Christiaan B

05.08.1648 K.155 v.Joanna Scrix Smix B

09.08.1648 K.119 m.Joannes Kenens Kevens B

16.02.1649 K.215 m.Nicolaus Van Hautven Van Cautven B

15.08.1649 K.055 m.Geert Gruyters Crunters B

18.08.1649 K.081 m.Thomas Gemees = Jennens Gevees B

12.09.1651 K.162 v.Nell = Petronella Laurijs Cornelia B

19.10.1651 K.234 m.Petrus Van Rilaer Van Enlaer B

27.03.1653 K.052 v.Catharina Hermans Stemans B

12.10.1653 K.174 v.Anna Claesen Cloenen B

06.10.1654 K.055 v.Barbara Boenen Coenen B

29.08.1655 K.238 v.Elisabeth Colen Celen B

01.12.1655 K.254 v.Maria Lenaerts Tenaerts B

08.06.1656 K.064 m.Dirick Dirickx Denckx B

10.02.1657 K.275 v.Naen = Adriana Cuppens Donathilde B

26.05.1657 K.194 m.Lambertus Drijvers Srijvers B

04.07.1657 K.000 Cornelis Gijben X Marg.Steenberchs niet in klapper A2

(deze akte staat in doopregister nr.917 bl.72)

25.11.1657 K.134 v.Naen = Adriana Van De Ven Donathilde B

06.07.1658 K.000 Christ.Wagemans X Maria Wellens niet in klapper A2

(deze akte staat in doopregister nr 917 bl.86)

29.10.1658 K.072 v.Jacoba Castel=V.Castel=Casterlee Steel B

26.08.1659 K.055 m.Joannes Oriaens Criaens B

08.02.1660 K.146 v.Maria De Wil = Wilts De Wit B

05.07.1661 K.023 v.Maria Kenens Kevens B

15.08.1661 K.151 m.Jacob Arien Orien B

97.06.1662 K.071 v.Anna Xander = Sanders Pander B

01.10.1662 K.055 m.Joannes Oriaens Criaens B

04.02.1663 K.174 v.Anna Roeckx Roosen B

17.05.1665 K.040 v.Anna Hoes = Hoefs Joes B

19.05.1665 K.120 m.Joannes Kenens Kevens B

14.06.1665 K.225 v.Margareta Kimans = Kimps Himans B

08.01.1667 K.136 m.Wilhelmus Maes Wenceslas B

30.06.1667 K.000 Joannes Brosis X Gertrud.V.Duren niet in klapper A2

20.03.1668 K.151 m.Joannes Ophey Ophem B

27.08.1669 K.239 Joannes Van Eerdwech Van Herdwech B

30.06.1671 K.030 m.Wilhelmus Bonen Boven B

01.03.1672 K.065 v.Maria Vaes Vaer B

21.06.1672 K.006 v.Maria Louwis Loveris B

30.05.1676 K.276 m.Lambertus Wolputten Walputten B

02.03.1677 K.251 v.Catharina Lekens Eekens B

05.06.1677 K.013 m.Cornelius Caers Baers B

16.02.1678 K.162 m.Walterus Paeschens Raeschens B

12.06.1678 K.013 v.Jacobina Geuens Gevens B

23.05.1679 K.134 v.Catharina Kenens Kevens B

06.07.1679 K.152 v.Brigitta Kenens Kevens B

29.06.1681 K.122 v.Maria Cuypers Coypers B

08.07.1682 K.045 v.Elisabeth Geuens Gevens B

06.08.1682 K.082 m.Henricus Geuens Gevens B

__________________________________________________________________________

REGISTER 923

klap-

datum per korrekte tekst m=man v=vrouw missing cod

25.06.1684 K.140 v.Petronella Van Hoof Van Hoost B

01.12.1685 K.033 v.Catharina Stevens Gevers B

07.11.1686 K.145 v.Maria Van Houtven Van Ven B

30.09.1687 K.038 m.Adrianus Testelmans Cestelmans B

29.02.1688 K.278 m.Hermannus Aerts Weets B

06.05.1688 K.269 v.Maria Rickens Rieskens B

22.06/1688 K.042 v.Dimpna Boelders = Boelaerts Balders B

15.08.1688 K.097 m.Stephanus Kenon = Canon Henon B

27.11.1688 K.083 v.Dimpna Kenens Gevens B

18.01.1689 K.092 v.Anna Van Dijck Van Eyck B

19.06.1689 K.275 m.Leonardus Rutten Vulten B

26.06.1689 K.227 v.Anna Celen Colen B

03.07.1689 K.216 v.Joanna Vaes Raes B

05.02.1690 K.107 v.Maria Gils Gilen B

18.04.1690 K.170 v.Elisabeth Catelen Barelen B

28.06.1690 K.097 v.Christina Eyckmans Wijckmans B

29.01.1691 K.161 v.Catharina Aerts Werts B

24.02.1691 K.166 v.Catharina Rommens Mommens B

05.05.1691 K.234 m.Egidius Van Dijck Van Eyck B

05.06.1691 K.270 m.Jacobus Hinnendaels Vinnendaels B

05.07.1691 K.069 m.Walterus Cocx Doyx B

16.09.1691 K.112 m.Georgius Janssen Goris B

25.09.1691 K.104 m.Henricus Hoetselen Hoelsen B

25.09.1691 K.104 v.Gertrudis Craens Braens B

18.11.1691 K.192 v.Lucia Berben NN B

26.04.1692 K.281 m.Joannes Aertgeerts Wertgeerts B

29.06.1692 K.274 m.Thomas Arien Vrien B

11.01.1693 K.245 m.Ludovicus Van Rethy Van Retsy B

15.11.1693 K.085 m.Adrianus Gils X v.Maria Gils 2 X Gilen B

19.06.1695 K.182 v.Maria Hulshagen Hulfhagen B

28.10.1696 K.182 m.Petrus Schenghs Schenkels B

14.04.1697 K.000 Paulus Wellens X Maria Van Hees niet in klapper A2

25.04.1697 K.222 m.Joannes Feyen Corn.Vanderalfen A3

(register zegt: Joannes Feyen miles sub compania Lut.Coronelli Vanderalfen)

26.04.1697 K.222 m.Egbertus Haselbeeck Corn.Vanderalfen A3

(dezelfde verkeerde lezing als bij voorgaande)

(beide voorgaande noteringen in klapper 1884 zijn wel het zoveelste bewijs voor de poespas die men

ervan maakte als de klassieke standaardtekst niet wordt gebruikt door de pastoor die een meer uit-

gebreide mededeling wil doen)

26.04.1697 K.222 v.Elisabeth Suares Suaels B

09.02.1700 K.131 m.Franciscus Cox Lox B

03.07.1701 K.161 v.Catharina Boeckmans Boschmans B

28.11.1703 K.067 m.Joannes Swolfs De Wolf B

03.02.1704 K.214 m.Martinus Van Ubbel Van Bel B

05.11.1709 K.075 m.Henricus Tesmans = Theysmans Fesmans B

13.08.1713 K.250 v.Christina Broos Croos B

00.01.1715 K.277 m.Marcus Norbertus Vlayen Wayen B

19.11.1720 K.057 v.Barbara Corporaels Caporaels B

26.07.1722 K.056 v.Christina Reymans = Rayen Weymans B

29.05.1725 K.007 v.Maria Wellens Willems B

02.05.1727 K.102 m.Joannes Baptista Neysmans Heysmans B

12.06.1727 K.250 v.Barbara Toelen Poelen B

06.06.1730 K.170 m.Joannes Neys Reys B

24.09.1730 K.069 m.Guilhelmus Vries Dries B

13.09.1733 K.215 m.Hendricus Van De Borgh Van De Bergh B

06.06.1752 K.134 v.Theresia Deserix Delerix B

18.01.1765 K.091 v.Gertrudis Van Hees Van Keer B

29.10.1765 K.020 v.Maria Elisabeth Berben Berten B

05.05.1771 K.082 m.Petrus Geuens Gevens B

17.10.1773 K.082 m.Franciscus Geuens Gevens B

08.01.1775 K.062 m.Joannes De Bie Derbie B

14.02.1775 K.267 v.Maria Helena Pallen Pollen B

22.02.1775 K.205 v.Theresia Vets Rets / Oets op K.150 B

15.06.1779 K.082 m.Joannes Geuens Gevens B

10.10.1779 K.186 m.Joannes Baptista Geuns Seuns B

06.11.1787 K.065 m.Henricus Josephus De Fooz De Sooz B

05.05.1789 K.082 v.Anna Elisabeth Sannen Lannen B

17.09.1792 K.174 v.Maria Theresia Pals Paes B

Frans Van Thienen, april 2000

TESSENDERLO

OUDE KLAPPER OP DE PAROCHIERGEISTERS

BEGRAFENISSEN 1615 - 1796

OPGEMAAKT 1884

586 FOUTEN EN VERGISSINGEN

Afgezien van de talrijke foutieve lezingen (Stoefs ipv. Hoefs, Vellens ipv. Bennemans, Van Aert ipv. Van Diest, Bernard ipv. Leonard, Matthieu voor Mattheyn dat Martina betekent, Georges voor Corst dat Christiaan is, Helena voor Leyn dat staat voor Catharina, Maria voor Naen dat de volkse vorm is van Adriana , een "proles vagabun-dae" = kind van een zwerfster wordt kind van Van Dunde en vele honderden andere) zijn er volgende steeds weerkerende fouten samen met een

paar voorbeelden ter illustratie:

- akten met de aanduiding "uxor" gevolgd door de naam van de man maar niet van

de vrouw zelf, komen niet voor in de klapper en zo zijn er een paar honderd

13.08.1615 K.000 T.1690/A15 uxor Arnoldi Geerts niet in klapper

03.02.1616 K.000 T.1690/842 uxor Bartholomei Davids niet in klapper

25.05.1624 K.000 T.1690/620 uxor Walteri Swinnen niet in klapper

24.08.1624 K.000 T.1690/658 uxor Pauli Gheybels niet in klapper

05.12.1624 K.000 T.1690/616 uxor Petri Feyen niet in klapper

22.08.1625 K.000 T.1690/502 uxor Hendrici Knapen niet in klapper

04.12.1625 K.000 T.1690/919 uxor Joannis Pots niet in klapper

18.12.1625 K.000 T.1690/706 uxor Petri Cuesters niet in klapper

24.12.1625 K.000 T.1690/NIL uxor Hendrici Goessens sen. niet in klapper

23.02.1626 K.000 T.1690/767 uxor Laurentii Wauters niet in klapper

13.02.1627 K.000 T.1690/802 uxor Bernardi Lemmens niet in klapper

16.02.1627 K.000 T.1690/B14 uxor van pater Heyn niet in klapper

- de akten van een gestorven "ancilla" of "famulus" en zelfs "relicta" worden als "kind

van" en zelfs "vrouw van" weergegeven

24.02.1627 K.258 T.1690/641 famulus Arnoldi Van Geel wordt kind Van Geel

03.03.1627 K.282 T.1690/611< ancilla Joannis Verdonck jr wordt kind Verdonck

06.03.1627 K.076 T.1690/795 relicta Arnoldi Dries wordt kind Dries

07.04.1627 K.064 T.1690/830 relicta Philippi Daems wordt kind Daems

06.05.1627 K.080 T.1690/NIL ancilla Joannis Everaerdts wordt kind Everaerts

10.01.1671 K.081 T.1690/A14 Elen Everaets ancilla Georgii Van Velthoven wordt vrouw van ..

17.01.1674 K.096 T.1717/132< Elen Gils ancilla Arnoldi Claes wordt vrouw van ..

01.09.1688 K.120 T.1690/212< Joannes Huybrechts famulus

apud Joannem Bosmans wordt man v.Joanna Bosmans

- namen van beroepen worden omgeturnd tot familienaam

18.11.1666 K.192 T.1690/440 proles Joannis rotarii (= Jan Hermans)

wordt kind van Rotary

01.01.1631 K.153 T.1690/915 "proles Melchioris villici Marten Plesbeeck"

= kind van Melchior (Cremers X Margareta Dries) pachter van Martin (Gilis alias) Plesbeeck, wordt begrafenis van Melchior Maets.

- akten met een afwijkende latijnse formulering worden verkeerd weergegeven

31.03.1668 K.271 T.1690/NIL juvenis extraneus apud chirurgum Joannem V.Schellebeeck

een vreemde jongeman bij chirurg Jan Van Schellebeeck

wordt kind van Jan Van Sch.

09.03.1685 K.237 T.1690/A59< Joannes opilio Martini Van De Ghoor

Jan de schaapherder van Martin Van De Ghoor

wordt Jan Van De Ghoor

20.12.1686 K.192 T.1690/NIL juvenculus mendicus apud Jan Rommens

een jonge bedelaar bij Jan Rommens

wordt Jan Rommens

09.09.1688 K.237 T.1690/786< Henricus VD.Laer juvenis senex apud Joannem Snijders

Hendrik VD.Laer bejaarde jonkman bij Jan Snijders

wordt man van Joanna Snijders

- akten met een afwijkende latijnse formulering worden zelfs niet opgenomen:

25.03.1624 proles senioris vietoris in Doerne

03.04.1624 proles vietoris senioris in Doerne

25.10.1625 mater Judoci nostri vietoris

03.01.1626 proles vietoris junioris tot Gheen Venne

- Gregoriaanse datumaanduidingen als "pridie S.Antonii" of "altero S.Martini" of "ipso

Decollationis S.Jo.Bapt." worden weggemoffeld door de datum te nemen van de

vorige akte.

Vele honderden van dergelijke misgrepen, verkeerde interpretaties, foutieve vertalingen waarbij enkele hilarische die niet zouden misstaan in het huiswerk van een eerstejaars middelbaar, sieren de alfabetische lijst van begrafenissen van Tessenderlo onder het Oude Regime.

 

TESSENDERLO

OUDE KLAPPER OP DE PAROCHIEREGISTERS

OVERLIJDEN 1615 - 1796

OPGEMAAKT 1884

586 FOUTEN EN VERGISSINGEN

_____________________________

De alfabetische lijst "Begrafenissen Tessenderlo 1615-1796" bevat een groot aantal storende vergissingen, onbegrijpelijke weglatingen en schromelijk verkeerde informatie o.a. wegens gebrek aan basiskennis Latijn. Bijgaand overzicht van deze gebreken werd opgesteld in volgorde van datum in de eerste kolom.

In de tweede kolom wordt verwezen naar de bladzijde van de klapper berustend op het gemeente-huis van Tessenderlo waarvan een copie als bijlage. De paginering ervan verschilt een weinig van die van het dubbel dat op het RAH berust en dat op film werd opgenomen.

In de derde kolom staan de nummers van de familiebladen 1580-1797 in 46 delen, te raadplegen op het Loois Archief- en Documentatiecentrum: elk familieblad omvat alle ° X + gegevens van een bepaald huisgezin met ascendenten en descendenten met verwijzingen naar de eigen familie-bladen van die ascendenten en descendenten met inbegrip van gegevens uit de schepen-, notaris-, pastoors- en H.Geestregisters.

In de vierde kolom staat de korrekte weergave van het tekstgedeelte waarvan de onderlijnde woorden verkeerd werden weergegeven in de klapper van 1884. De akten type "uxor" of "infans", die in de klapper 1884 niet zijn opgenomen, hebben wij niet onderlijnd.

In de vijfde kolom staat de verkeerde lezing uit de klapper 1884 of de vermelding "niet in klapper".

In de laatste kolom staan codes om een optelling te kunnen vergemakkelijken van de soorten gebreken die de klapper van 1884 vertoont, ingedeeld als volgt:

A1 = niet opgenomen "uxor" zonder eigen naam

A2 = niet opgenomen "infans" en andere

A3 = persoonsverwisseling met bijgaande uitleg in cursief

B = verkeerde lezing

Het is opvallend dat de vermeldingen "ancilla, famula, famulus" telkens worden weergegeven door "kind van". Dikwijls ook wordt "infans van een persoon" weergegeven door die persoon zelf. En om deze lijst niet te overladen, maakten wij op enkele uitzonderingen na, geen melding van verkeerde dateringen.

RAADPLEEG DE "NIEUWE" KLAPPERS OPGESTELD DOOR HET LOOIS ARCHIEF

REGISTER 922

klap- familie-

datum per blad korrekte tekst missing cod

10.01.1615 K.000 T.1690/012< Jan Joeris niet in klapper A1

23.01.1615 K.218 T.1690/787 proles Thomae Hoefs Stoefs B

05.02.1615 K.024 T.1690/426 Petrus Deunkercken Beunkercken B

18.02.1615 K.279 T.1690/A32 proles Jeronimi Bennemans Vellens B

21.02.1615 K.000 T.1690/619 proles Martini Wellens niet in klapper A2

12.03.1615 K.158 T.1690/693 Elisabeth Meyten Meylen B

28.03.1615 K.182 T.1690/656bis Goossen Raymaeckers Jan B

21.02.1616 K.133 T.1690/699 Aegidius Kimis Kimans B

25.01.1616 K.233 T.1690/690 proles Martin Van Diest Van Aert B

08.03.1616 K.011 T.1690/B22 Elisab.uxor pretoris in Dorne

kind .v.Victor V.Horne B

09.03.1616 K.229 T.1690/530 Leonardus Tille Bernard B

30.03.1616 K.105 T.1690/NIL penultima Martii = 30.03 21 maart C

29.04.1616 K.240 T.1690/A54 Mattheyn=Martina V.D.Eende Matthieu B

04.11.1616 K.000 T.1690/NIL proles ex Dorne niet in klapper A2

05.01.1617 K.114 T.1690/838 proles Joannis Seymens Heymans B

23.02.1617 K.000 T.1690/614 uxor Gabrielis Smyers niet in klapper A1

27.08.1617 K.000 T.1690/NIL proles ex Schoet niet in klapper A1

09.11.1617 K.105 T.1690/A20 infans Jacobi sartoris=kleerm.Hartoris=naam B

18.11.1617 K.000 T.1690/A19 uxor Huberti Ghijsens niet in klapper A1

26.11.1617 K.000 T.1690/NIL proles ex Schoet niet in klapper A2

27.02.1618 K.000 T.1690/790 proles uxoris fabri ferrarii niet in klapper A2

22.03.1618 K.222 T.1690/808 proles Joannis Swolfs Anna Swolfs B

(Anna is uit volgende akte)

28.03.1618 K.000 T.1690/NIL Anna Seuppens niet in klapper A3

(niet opgenomen wegens voorgaande missing)

06.04.1618 K.000 T.1690/NIL proles Guelghelmi in Inberch niet in klapper A2

18.12.1619 K.000 T.1690/NIL proles Lucae niet in klapper A2

26.06.1620 K.000 T.1690/NIL proles niet in klapper A2

22.03.1621 K.000 T.1690/B04 uxor Lamberti Joosten niet in klapper A1

13.12.1621 K.307 T.1690/NIL prol.mulieris apud Leonardum Wellens

kind Wellens A2

30.11.1622 K.054 T.1690/NIL Corst=Christiaan Coels Georges B

04.12.1622 K.234 T.1690/689 Jan Van Doninck Van Boninck B

11.12.1622 K.038 T.1690/NIL famula Petri Buckeleers AnnaAnna Buckel.. B

14.12.1622 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam pauperculaeniet in klapper A2

08.05.1623 K.320 T.1690/953< mater ancillae Jacobi Zegers kind Zegers B

13.05.1623 K.000 T.1690/953 proles eiusdem (Jac.Zegers) niet in klapper A2

19.05.1623 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam pauperculaeniet in klapper A2

13.06.1623 K.276 T.1690/NIL famulus Petri Van Sweevelt Peter V.Swee. B

21.06.1623 K.000 T.1690/656 uxor Matthiae Seymens niet in klapper A1

08.12.1623 K.076 T.1690/795 Aert Dries Gerard B

15.01.1624 K.000 T.1690/NIL proles NN niet in klapper A2

07.02.1624 K.207 T.1690/646< Martinus famulus Leonardi Scrix

Martin Scrix B

15.03.1624 K.251 T.1690/NIL proles vagabundae k.Van Dunde B

19.03.1624 K.143 T.1690/NIL alia proles Angeli Lichtend. Alix B

25.03.1624 K.000 T.1690/NIL proles senioris vietoris in Doerne

 • niet in klapper A2
 • 03.04.1624 K.000 T.1690/NIL proles vietoris senioris in Doerne

  niet in klapper A2

  16.05.1624 K.161 T.1690/NIL proles Joannis Maes Mols B

  25.05.1624 K.000 T.1690/620 uxor Walteri Swinnen niet in klapper A1

  10.07.1624 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam vagabundaeniet in klapper A2

  24.08.1624 K.000 T.1690/658 uxor Pauli Gheybels niet in klapper A1

  04.09.1624 K.226 T.1690/A55 Aerdt Theys Gerard B

  05.12.1624 K.000 T.1690/616 uxor Petri Feyen niet in klapper A1

  06.01.1625 K.000 T.1690/NIL proles Guilhelmi Vertessen niet in klapper A2

  00.01.1625 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam vagabundaeniet in klapper A2

  27.03.1625 K.186 T.1690/B05 Petrus Meuwis Nieuwens B

  17.08.1625 K.164 T.1690/794 Petrus Maeswinckels Mueswinckels B

  22.08.1625 K.000 T.1690/502 uxor Hendrici Knapen niet in klapper A1

  23.08.1625 K.221 T.1690/620< ancilla Walteri Swinnen Walter Sw. B

  29.08.1625 K.091 T.1690/658< famulus Pauli Gheybels kind Gheybels B

  02.09.1625 K.000 T.1690/NIL proles Laurentii (=Laureys of Vreys)

  niet in klapper A2

  07.09.1625 K.156 T.1690/NIL proles Griet Mercks Merckens B

  10.09.1625 K.000 T.1690/920 uxor Hendrici Gheybels niet in klapper A1

  20.10.1625 K.000 T.1690/633 uxor Lamberti Cloonen niet in klapper A1

  25.10.1625 K.000 T.1690/NIL mater Judoci nostri vietoris niet in klapper A2

  25.10.1625 K.210 T.1690/767 Nicolaus Vinckens Smikens B

  04.11.1625 K.226 T.1690/NIL Theys (=Matthias) Palmen kind Theys B

  16.11.1625 K.000 T.1690/NIL Petrus Joosten niet in klapper A2

  15.11.1625 K.049 T.1690/767< proles habitans apud Claes Vinckens

  kind Claes B

  18.11.1625 K.000 T.1690/546 filia Hendrici Boinen niet in klapper A2

  04.12.1625 K.000 T.1690/919 uxor Joannis Pots niet in klapper A1

  18.12.1625 K.000 T.1690/706 uxor Petri Cuesters niet in klapper A1

  24.12.1625 K.000 T.1690/NIL uxor Hendrici Goessens sen. niet in klapper A1

  03.01.1626 K.000 T.1690/NIL proles vietoris junioris tot Gheen Venne

  niet in klapper A2

  04.02.1626 K.000 T.1690/619 Martinus Wellens filius eius niet in klapper A2

  23.02.1626 K.000 T.1690/767 uxor Laurentii Wauters niet in klapper A1

  05.03.1626 K.129 T.1690/327< proles nat.apud Judocum Joosten kind Joosten B

  26.04.1626 K.000 T.1690/875 proles Theys Giels niet in klapper A2

  11.05.1626 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam vagabundaeniet in klapper A2

  14.05.1626 K.293 T.1690/253< ancilla Trudonis Vervoort kind van T.V. B

  29.05.1626 K.305 T.1690/767< proles ancillae L.Wauters kind Wauters B

  07.08.1626 K.000 T.1690/NIL ipsius neptis virgo adulta niet in klapper A2

  (slaat op voorgaande Dionysius Cruysmans)

  17.08.1626 K.000 T.1690/NIL ex eadem domo duae parvae niet in klapper A2

  (idem als voorgaande)

  22.08.1626 K.000 T.1690/NIL una proles ex eadem domo niet in klapper A2

  09.09.1626 K.000 T.1690/921 uxor Hendrici Schapmans niet in klapper A1

  11.09.1626 K.190 T.1690/399< ancilla Joannes Reynders kind Reynders B

  28.09.1626 K.000 T.1690/NIL uxor Adriani V.D.Loyck niet in klapper A1

  04.10.1626 K.000 T.1690/NIL uxor Joannis Everaerdts niet in klapper A1

  12.10.1626 K.284 T.1690/805 Joannes Verkoyen Verheyen B

  13.12.1626 K.000 T.1690/NIL uxor Joannis Cornelis niet in klapper A1

  20.12.1626 K.257 T.1690/504< ancilla Paschasii Van Eynde kind V.Eynde B

  13.02.1627 K.000 T.1690/802 uxor Bernardi Lemmens niet in klapper A1

  16.02.1627 K.000 T.1690/B14 uxor van pater Heyn niet in klapper A1

  24.02.1627 K.258 T.1690/641 famulus Arnoldi Van Geel kind Van Geel B

  03.03.1627 K.282 T.1690/611< ancilla Joannis Verdonck jr kind Verdonck B

  18.03.1627 K.212 T.1690/676 proles Pauli Swoeryts=Swerts Smoeryts B

  06.03.1627 K.076 T.1690/795 relicta Arnoldi Dries kind Dries B

  07.04.1627 K.064 T.1690/830 relicta Philippi Daems kind Daems B

  06.05.1627 K.080 T.1690/NIL ancilla Joannis Everaerdts kind Everaerts B

  03.09.1627 K.000 T.1690/516 uxor Servatii Celen niet in klapper A1

  12.09.1627 K.000 T.1690/647 uxor Gerardi V.Den Loock niet in klapper A1

  21.09.1627 K.000 T.1690/A20 filia sartoris (=Jacob Cleren) niet in klapper A2

  22.09.1627 K.000 T.1690/955 uxor fabri ferrarii in Schoet niet in klapper A1

  (=vr.v.Hendrik Theunis)

  05.10.1627 K.128 T.1690/446< ancilla Hendrici Joosten kind Joosten B

  14.10.1627 K.000 T.1690/NIL proles quaedam ex Bael niet in klapper A2

  09.12.1627 K.000 T.1690/NIL quidam miles occisus ab Hol. niet in klapper A2

  (miles regius occisus ab Hollandis)

  07.02.1628 K.074 T.1690/NIL Jan De Win De Wuy B

  14.02.1628 K.293 T.1690/327 Leyn (=Cath.) Vervoerdt Elisabeth B

  21.02.1628 K.000 T.1690/253 uxor Throen Vervoerdt niet in klapper A1

  27.02.1628 K.000 T.1690/253 proles eiusdem (=vorige) niet in klapper A2

  07.03.1628 K.000 T.1690/A68 uxor Petri De Weever niet in klapper A1

  07.03.1628 K.158 T.1690/NIL Leyn (=Cath.) Meyen Elisabeth B

  03.05.1628 K.000 T.1690/274 uxor Martini Van Diest niet in klapper A1

  23.08.1628 K.000 T.1690/NIL proles Francisci Vasters niet in klapper A2

  19.09.1628 K.142 T.1690/486 proles Pauli Heubens Leubens B

  23.02.1629 K.091 T.1690/NIL soror Joannis Ghielen kind van J.G. B

  28.02.1629 K.000 T.1690/600 uxor Barthol.Aerdtgeerts niet in klapper A1

  04.04.1629 K.000 T.1690/699 uxor Aegidii Kimis niet in klapper A1

  04.05.1629 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam peregrinae niet in klapper A2

  28.05.1629 K.000 T.1690/A66 uxor Martini Wellens niet in klapper A1

  16.08.1629 K.160 T.1690/820 Geerdt Moes = Maes Moens B

  25.09.1629 K.000 T.1690/720< pater uxoris Martini Heytm... niet in klapper A2

  22.09.1629 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam militis niet in klapper A2

  23.09.1629 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam ex Insberch niet in klapper A2

  03.10.1629 K.000 T.1690/A53 uxor Aegidii Kimps niet in klapper A1

  14.11.1629 K.000 T.1690/702 uxor Gerardi Geerdts niet in klapper A1

  15.11.1629 K.000 T.1690/703 uxor Joannis Pays niet in klapper A1

  29.11.1629 K.000 T.1690/778< adolescens tot Jan Everbeurs niet in klapper A2

  02.01.1630 K.000 T.1690/638 Jan Witbols vulgo Ooleman niet in klapper A2

  16.03.1630 K.000 T.1690/689 uxor Jan Swolfs niet in klapper A1

  17.03.1630 K.000 T.1690/838 uxor Joannis Seymens niet in klapper A1

  28.03.1630 K.108 T.1690/709< filia Frans Arien virgo nubilis Frans Heeren B

  28.03.1630 K.000 T.1690/725 uxor Michaelis Troenbeeck niet in klapper A1

  29.03.1630 K.186 T.1690/612 Lemmen (=Lambr.) Reynders Willem Reynd. B

  02.04.1630 K.000 T.1690/704 uxor/vidua Greg.Swinnen niet in klapper A1

  06.04.1630 K.012 T.1690/583 proles Petri Rouckx anoniem B

  28.04.1630 K.000 T.1690/649 uxor Aegidi Kimps niet in klapper A1

  22.06.1630 K.000 T.1690/NIL uxor Thomae Willems niet in klapper A1

  27.07.1630 K.269 T.1690/348 Andreas Verneylen=V.Neylen Vermeylen B

  28.07.1630 K.160 T.1690/608< ancilla Margaretae Moens Anna Marg.M. B

  02.08.1630 K.000 T.1690/980 uxor Christiani Goessens niet in klapper A1

  17.09.1630 K.000 T.1690/952 uxor Willem Rutten niet in klapper A1

  13.12.1630 K.000 T.1690/327 uxor Judoci Joosten niet in klapper A1

  29.12.1630 K.154 T.1690/588< ancilla Martini Colen kind Martiny B

  01.01.1631 K.153 T.1690/915 proles Melchioris villici Marten Pleesbeeck

  (=kind v.Melchior Cremers pachter v.Martin Gilis alias Plesbeeck)

  (klapper geeft:)begrafenis van Melchior Maets A3

  06.02.1631 K.000 T.1690/NIL proles illeg.Annae extraneae niet in klapper A2

  11.03.1631 K.000 T.1690/NIL proles cuiusdam vagabundaeniet in klapper A2

  05.04.1631 K.000 T.1690/NIL proles pauperum ex Ama prope Huum « A2

  06.04.1631 K.000 T.1690/634 uxor Ghiel Sgreven niet in klapper A1

  30.04.1631 K.000 T.1690/490 uxor Nicolai V.De Valgaer niet in klapper A1

  03.05.1631 K.000 T.1690/617 uxor Aerdt Theewis niet in klapper A1

  12.05.1631 K.058 T.1690/586< opilio v. Willem Coymans Willem Coom. B

  25.05.1631 K.000 T.1690/972 uxor Adriani Keenens niet in klapper A1

  25.05.1631 K.082 T.1690/790 proles fabri ferrarii Reyt kind Ferrarii B

  (smid op de Rijt was Huybrecht Van De Ven)

  12.06.1631 K.000 T.1690/992 uxor Adriani Rikens niet in klapper A1

  08.07.1631 K.015 T.1690/709< ancilla Frans Arien kind Arien B

  20.10.1631 K.222 T.1690/NIL proles Catharinae Swolfs Cath.Sw.zelf B

  14.11.1631 K.000 T.1690/457 proles Symon Hillen niet in klapper A2

  26.12.1631 K.160 T.1690/273< soror Guilhelmi Moens Willem Moens B

  26.12.1631 K.164 T.1690/NIL antiqua mulier ex Vorst naam=MULIERB

  04.01.1632 K.000 T.1690/457 uxor Symonis Hillen niet in klapper A1

  05.01.1632 K.164 T.1690/NIL mulier filia Mariae Merckx naam=MULIERB

  19.01.1632 K.164 T.1690/NIL quaedam antiqua mulier naam=MULIERB

  05.02.1632 K.000 T.1690/A18 uxor Huberti Goesens niet in klapper A1

  22.02.1632 K.000 T.1690/337< mater uxoris Jan V.Busvelt niet in klapper A2

  07.07.1632 K.000 T.1690/A19 groten Gheysen niet in klapper A2

  11.08.1632 K.000 T.1690/186 uxor Everardi Everaedts niet in klapper A1

  29.08.1632 K.000 T.1690/NIL proles Martin Deimatris nostrae " A2

  30.08.1632 K.000 T.1690/709 uxor Frans Arien niet in klapper A1

  27.10.1632 K.000 T.1690/496 Christina uxor Theys Reuseleers " A1

  29.11.1632 K.208 T.1690/737 filius Henrici Pieters Sieters B

  04.12.1632 K.160 T.1690/893 proles Mariae Moes = Maes Moens B

  30.12.1632 K.000 T.1690/NIL R.D.Georgius A Prato pastor niet in klapper B

  (=Joris Van Den Beemde, pastoor)

  09.04.1633 K.093 T.1690/897 Joannes proles Aert DielkensGielkens B

  19.04.1633 K.233 T.1690/706 Anna proles Petri Saesen Vaesen B

  20.04.1633 K.272 T.1690/369 proles Martini V.Sweevelt Martin V.Sw. B

  13.05.1633 K.211 T.1690/741 proles Petri Davids kind v.Smits B

  27.08.1633 K.208 T.1690/624 Joannes Heytmeyers Seytmeyers B

  19.10.1633 K.058 T.1690/521 proles Leonardi Cox Leonard Cox B

  06.11.1633 K.000 T.1690/617 Claes proles Aert Theeuws niet in klapper A2

  14.11.1633 K.219 T.1690/871 Joannes filius Petri Sullens Suttens B

  23.11.1633 K.030 T.1690/899 Hub.proles Dirick Bellemans Gisb.Bollem. B

  06.12.1633 K.000 T.1690/NIL uxor Ludovici Ruckens niet in klapper A1

  24.06.1634 K.000 T.1690/511 Vincent Cornelis niet in klapper A2

  28.07.1634 K.000 T.1690/591 uxor Wilhelmi Maes niet in klapper A1

  28.07.1634 K.087 T.1690/528< ancilla Joannes Davids kind Davids B

  28.07.1634 K.087 T.1690/528< Marg.ancilla Joannis Davids Margar.Davids B

  02.08.1634 K.000 T.1690/374 uxor Lamberti Van Duren niet in klapper A1

  03.08.1634 K.000 T.1690/374 proles Lamberti V.Duren niet in klapper A2

  00.09.1634 K.031 T.1690/783< Cath.ancilla Marg.Bonen Margar.Bony B

  00.09.1634 K.000 T.1690/NIL Balthasar organista/chirurg. niet in klapper A2

  00.09.1634 K.010 T.1690/NIL Adriana zijn vrouw (zie voorgaande en volgende)

  00.09.1634 K.000 T.1690/NIL filia eorum niet in klapper A2

  08.10.1634 K.160 T.1690/618< Joanna ancilla G.Moens Joanna MoensB

  01.11.1634 K.000 T.1690/648 uxor Gerardi Everadts niet in klapper A1

  05.11.1634 K.000 T.1690/855 uxor Petri Van Luyck niet in klapper A1

  15.11.1634 K.067 T.1690/219< ancilla Thomae Davids kind Davids B

  19.01.1635 K.097 T.1690/A18 ancilla Huberti Goesens kind Goesens B

  16.04.1635 K.000 T.1690/793 uxor Laurentii Goes niet in klapper A1

  24.07.1635 K.315 T.1690/396< ancilla Aegiddi Wolfs kind Wolfs B

  24.07.1635 K.000 T.1690/NIL uxor Laurentii (Laureys) niet in klapper A1

  09.08.1635 K.000 T.1690/NIL uxor Joannis V.Waenroy niet in klapper A1

  00.08.1635 K.000 T.1690/918? uxor Adriani Wilms niet in klapper A1

  00.08.1635 K.000 T.1690/458? proles nutricius apud Abraham in Baelen " A2

  00.08.1635 K.000 T.1690/578 uxor Huberti Lemmens niet in klapper A1

  00.09.1635 K.000 T.1690/234 eius filia infans niet in klapper A2

  (betrof Jan Van Bael v.d.voorgaande akte)

  00.09.1635 K.000 T.1690/234 eius filia (idem) nIet in klapper A2

  00.09.1635 K.000 T.1690/234< eius ancilla idem) niet in klapper A2

  00.09.1635 K.000 T.1690/NIL uxor Petri Int Strecken niet in klapper A1

  009.01635 K.000 T.1690/889 uxor Ludovici (Boelaerts) niet in klapper A1

  01.10.1635 K.000 T.1690/NIL uxor Laurentii op de Reyt niet in klapper A1

  20.10.1635 K.107 T.1690/458 Catharina Goesens Hoesens B

  20.10.1635 K.000 T.1690/NIL proles Ludovici int Backboir niet in klapper A2

  22.10.1635 K.076 T.1690/492 Ard Dries Andreas B

  26.10.1635 K.000 T.1690/839 uxor Petri Bonhey niet in klapper A1

  26.10.1635 K.180 T.1690/NIL famulus senioris Pleugskens Pluiskens B

  29.10.1635 K.115 T.1690/720 Martinus Heytmers Maria B

  30.10.1635 K.000 T.1690/881 uxor Wilm Lemmens niet in klapper A1

  01.11.1635 K.000 T.1690/431 eius uxor (>vorige akte) niet in klapper A1

  02.11.1635 K.000 T.1690/431< famulus eius (idem) niet in klapper A2

  02.11.1635 K.155 T.1690/278 Theodorus Mertens Meesens B

  02.11.1635 K.030 T.1690/783< famula Wilhelmi Bonen kind Boen B

  03.11.1635 K.000 T.1²690/NIL una vetula sub Dorne niet in klapper B

  21.11.1635 K.122 T.1690/836 famula Pauli In De Hage kind In De H. B

  21.11.1635 K.261 T.1690/NIL Hansken Van Gelder Van Helder B

  21.11.1635 K.105 T.1690/628 Peter Hautven kind Hautven B

  21.11.1635 K.000 T.1690/686 filius coicans (communicans) niet in klapper A2

  (filius eius = vorige akte > Leonard Stalmans)

  10.01.1636 K.000 T.1690/337 una proles (v.vorige akte) niet in klapper A2

  20.01.1636 K.000 T.1690/479 Rutken (=Rutger Rutkens) niet in klapper A2

  21.01.1636 K.000 T.1690/476 uxor eius (vorige akte) niet in klapper A1

  21.01.1635 K.000 T.1690/476 filius eius " niet in klapper A2

  21.01.1636 K.000 T.1690/476 filius eius " niet in klapper A2

  23.01.1636 K.074 T.1690/NIL cognata Annae De Wit Anna De Wit B

  30.01.1635 K.009 T.1690/873 Gertrudis villica in Dorne (vr volgende akte)

  30.01.1636 K.000 T.1690/873 proles (eius) Petrus niet in klapper A2

  31.01.1636 K.000 T.1690/NIL proles ex Dorne niet in klapper A2

  06.02.1636 K.000 T.1690/651 Maria Vervoort cum 2 prol. niet in klapper A1

  20.02.1636 K.000 T.1690/797 Joannes Cops niet in klapper A2

  26.02.1636 K.000 T.1690/NIL proles ex Dorne niet in klapper A2

  00.03.1636 K.000 T.1690/150 uxor maieri in Dorne niet in klapper A1

  00.03.1636 K.000 T.1690/NIL Theuwis in Dorne niet in klapper A2

  00.03.1636 K.000 T.1690/770 uxor Lamberti Nuyts niet in klapper A1

  01.04.1636 K.000 T.1690/770 cum prole (v.Lamb.Nuyts) niet in klapper A2

  06.04.1636 K.020 T.1690/348< opilio Arnoldi Bellicx Arnold Bellicx B

  06.04.1636 K.000 T.1690/348 filius eius communicans niet in klapper A2

  06.04.1636 K.273 T.1690/810 uxor Joannis V.Sweevelt anoniem V.S. B

  06.04.1636 K.000 T.1690/369 uxor Martini Van Sweevelt niet in klapper A1

  16.09.1636 K.000 T.1690/398 Aleydis Swinnen niet in klapper A2

  16.09.1636 K.020 T.1690/348< opilio Arnoldi Bellicx Arnold Bellcx B

  02.11.1637 K.044 T.1690/NIL Anna Goes Ghels B

  25.01.1639 K.115 T.1690/278 famulus Andreae Hillen kind Hillen B

  30.01.1639 K.000 T.1690/468 uxor Van De Valgaer niet in klapper A1

  18.02.1639 K.000 T.1690/715 Claes Cornelis niet in klapper B

  25.02.1639 K.000 T.1690/NIL exequiae uxoris Joannis Muyskens " A1

  14.03.1642 K.262 T.1690/992 proles Adriani Rickens Adriaan V.Hest B

  15.03.1642 K.301 T.1690/446 filius Annae Vrancken Anna Vranck. B

  13.12.1642 K.000 T.1690/786 uxor Georgii Van De Laer niet in klapper A1

  14.12.1642 K.140 T.1690/205 infans Matthiae Kimens Lemmens B

  15.12.1642 K.060 T.1690/898 infans Gooris Cruysberchs Georges Cr. B

  08.02.1643 K.207 T.1690/757 infans Henrici Seppens Hendrik Sep. B

  11.02.1643 K.178 T.1690/726 Theodorus Peskens Pettens B

  26.02.1643 K.060 T.1690/898 infans Georgii Cruysberchs Georges Cr. B

  05.04.1643 K.013 T.1690/849 filius Joannis Arien Jan Arien B

  22.04.1643 K.000 T.1690/NIL quidam miles occisus niet in klapper A2

  30.04.1643 K.307 T.1690/727 infans Gerardi Wellens Gerard Well. B

  04.05.1643 K.000 T.1690/114 infans Egidii Engelen niet in klapper B

  __________________________________________________________________________

  (Voor alle volgende akten van 1643, 18 in totaal, geeft klapper het jaar 1644)

  21.05.1643 K.043 T.1690/376 infans Gerardi Catelen Celen B

  31.07.1643 K.237 T.1690/786 Joris Van De Laer Jan B

  16.12.1643 K.000 T.1690/893 uxor Joannis Papen niet in klapper A1

  __________________________________________________________________________

  15.07.1644 K.232 T.1690/758 Elisabeth Tijs Gisbert B

  06.08.1644 K.000 T.1690/NIL infans satellitis in Dorne niet in klapper A2

  18.01.1645 K.000 T.1690/875 Matthias Gils niet in klapper A2

  27.01.1645 K.000 T.1690/193 infans Joannis Verheyen niet in klapper A2

  23.04.1646 K.115 T.1690/792 Martinus Gilis Hilen B

  29.01.1647 K.173 T.1690/928 infans Petri Wauters Pauwels B

  07.03.1747 K.204 T.1690/NIL infans Mariae Scheltens Scholteren B

  06.02.1648 K.000 T.1690/NIL puer submersus bastardus niet in klapper A2

  cuiusdam filiae Catharinae

  20.03.1648 K.097 T.1690/112 infans Ambrosii Goes Ambroos Goes B

  __________________________________________________________________________

  NB. In de begrafenisboeken is er een hiaat tot 1664

  REGISTER 924

  klap- familie-

  datum per blad korrekte tekst missing cod

  03.01.1664 K.270 T.1690/135 Jan Van Roy('s) vrouw Jan Van Roy B

  03.02.1664 K.121 T.1690/B07 Jan Tsymens Hymans B

  14.02.1664 K.041 T.1690/376< Geert Catelen('s) maert Geert Catel. B

  19.04.1664 K.000 T.1690/NIL weduwe Adriaen De Boel niet in klapper A1

  21.05.1664 K.149 T.1717/A89 Tanneken=Anna Maes 2 m. Joanna B

  24.05.1664 K.114 T.1690/NIL Tijs Seymens Heymans B

  17.10.1664 K.000 T.1690/NIL Puppens kint niet in klapper A2

  21.10.1664 K.000 T.1690/A70 Loo Rickens kint niet in klapper A2

  18.02.1665 K.000 T.1690/NIL quaedam paupercula sub Dorne " A2

  15.04.1665 K.112 T.1690/404 ancilla Petri Heselmans kind Heselm. B

  26.04.1665 K.191 T.1690/103< Wilhelmus Rombouts Jan Rijnders A3

  (hij stierf bij Jan Reynders in de Schutpenning)

  01.05.1665 K.000 T.1690/NIL filius Puppen iuvenis niet in klapper A2

  18.07.1665 K.000 T.1690/017 filius col.Meusquens 5 ann. niet in klapper A2

  02.10.1665 K.198 T.1690/??? filius Arnoldi Rijnders 5 ann. Arnold Rijnd. B

  26.19.1665 K.024 T.1690/NIL Mattheus Bernoots Bervoets B

  04.01.1665 K.161 T.1690/931 Martin.Molenberchs pauper Jan V.Duren A3

  (Jan Van Duren was borgsteller)

  09.01.1665 K.192 T.1690/440 Ferdinand.filius rotarii 9 ann. naam=Rotary B

  13.03.1666 K.095 T.1690/NIL Adrianus Gilen Adriana B

  25.04.1666 K.039 T.1690/NIL El.Caels uxor Tijs Den Wever Valentijn B

  29.05.1666 K.000 T.1690/NIL miles occisus in Engberchs niet in klapper A2

  01.10.1666 K.000 T.1690/NIL juvenis expositicius niet in klapper A2

  18.11.1666 K.192 T.1690/440 proles Joannis rotarii naam= Rotary B

  24.03.1667 K.000 T.1690/NIL puer duorum plus minus annorum apparenter

  filius naturalis alicuius honestae filiae A2

  23.04.1667 K.128 T.1690/089 Gertrudis Rijnders Joosten B

  filia (stiefdochter) Petri Joosten

  05.01.1668 K.112 T.1690/460 Catharina Heselmans Peter HermansB

  uxor Petri Hermans

  31.03.1668 K.271 T.1690/NIL juvenis extraneus Jan V.Schellebeeck

  apud chirurgum Joannem V.Schellebeeck B

  12.05.1668 K.000 T.1690/010 puer Adriani (Valgaerts) niet in klapper A2

  03.07.1668 K.000 T.1690/040 proles Petri Aerts niet in klapper A2

  24.01.1669 K.131 T.1690/894 Tilmannus Kenens Keunens B

  14.03.1669 K.000 T.1690/876 uxor Joannis den wever niet in klapper A1

  03.04.1669 K.000 T.1690/A73 uxor Bleckenberch niet in klapper A1

  04.07.1669 K.000 T.1690/NIL quaedam paupercula niet in klapper A2

  24.10.1669 K.000 T.1690/NIL puer Distensis 3 annorum niet in klapper A2

  28.10.1669 K.223 T.1690/455 uxor Arnoldi Teews Arnold Teews B

  13.11.1669 K.000 T.1690/NIL senicula et vidua niet in klapper A2

  (een oude weduwe)

  31.12.1669 K.000 T.1690/959 vidua Francisci Dagelet niet in klapper A1

  05.01.1670 K.000 T.1690/NIL quidam pauperculus niet in klapper A2

  01.02.1670 K.000 T.1717/087 uxor Michaelis Rijnders niet in klapper A1

  09.03.1670 K.000 T.1690/A78< Jacoba N uxor Lowiesken niet in klapper A1

  (=Jacoba Smeets vrouw van Lowieken Lambrechts en

  moeder van boswachter Louis Lambrechts in Engsbergen)

  07.09.1670 K.000 T.1690/185 Margareta vidua extranea niet in klapper A1

  (=Margareta Swerts ex Beringen)

  15.11.1670 K.000 T.1690/NIL uxor scrinifeci(s) Elen in eadem erica " A1

  10.01.1671 K.081 T.1690/A14 Elen Everaets ancilla G.V.V. vrouw van .. B

  07.05.1671 K.000 T.1690/A69 mater molitoris Zijken (Lucia) niet in klapper A2

  (= Lucia Cornelis vrouw van Andreas Ooms)

  14.02.1672 K.312 T.1690/NIL Willekens uxor kind WillekensA1

  24.02.1672 K.001 T.1690/290 Catharina Aelbergchs (vervangen door:

  Rijnders) uxor Arnoldi Thijs Aelberchs A3

  28.02.1672 K.000 T.1690/NIL Andreas mendicus niet in klapper A2

  13.05.1672 K.000 T.1690/367 et Margareta eius uxor niet in klapper A1

  (voorgaande akte = Petrus Verpoorten)

  24.06.1672 K.134 T.1690/088 Petronella Kivits Kimts B

  02.04.1673 K.000 T.1690/553 uxor Gerardi Gruyters niet in klapper A1

  28.12.1673 K.012 T.1690/NIL proles Christofori ann.Christophe B

  17.01.1674 K.096 T.1717/132< Elen Gils ancilla Arn.Claes vrouw van B

  20.02.1674 K.115 T.1690/NIL Petrus Rijnders famulus

  Joannis Heytmeyers Jan Heytm. B

  31.03.1674 K.134 T.1690/088 Anna Maria Kivits Kimts B

  04.01.1675 K.000 T.1690/140 et proles ipsius niet in klapper A2

  (voorgaande akte = haar moeder)

  20.01.1675 K.240 T.1690/032 Maria Van Den Ende Van Den Ende B

  vervangen door Van De Ven

  18.03.1675 K.211 T.1690/093 Elisabeth Smeyers Elisabeth B

  vervangen door Cattelijn

  28.05.1675 K.134 T.1690/088 filius Kivits Kimts B

  29.05.1675 K.039 T.1690/079 filius Cools Caels B

  28.11.1675 K.244 T.1690/232 Martina Van Der Loock V.Der Loock B

  vervangen door Cuypers

  06.12.1675 K.000 T.1690/321 et proles ipsius niet in klapper A2

  (= betreffende de voorgaande akte)

  10.03.1676 K.000 T.1690/NIL filia 10 annorum niet in klapper A2

  31.03.1676 K.107 T.1717/270 proles Petri Hofmans Hefmans B

  01.05.1676 K.209 T.1690/240 Ariaen Slats Everard B

  17.05.1676 K.313 T.1690/352 Henricus Willemoens Willems B

  25.08.1676 K.095 T.1690/125 Gilis Gilen Theodoor GilisB

  (Theodori = geschrapt)

  27.08.1676 K.000 T.1690/096 Joannes Vervoort niet in klapper A2

  03.09.1676 K.095 T.1690/035 filiolus Egidii Gilis Egidius Gilis B

  05.09.1676 K.157 T.1690/455 Anna Van Meeuwen Anna Meuters B

  09.09.1676 K.062 T.1690/103 proles Leonardi Cuypers Leon.Cuypers B

  16.09.1676 K.200 T.1690/035 Aegidius Aegidii scabinus Gilis Scabinus B

  19.09.1676 K.000 T.1690/NIL proles parvula in Hulst niet in klapper A2

  22.09.1676 K.000 T.1690/A77 cum suo filio niet in klapper A2

  (betreft vorige akte Baten)

  22.09.1676 K.041 T.1690/105 filiola Henrici Catelen Hend. Catelen B

  25.09.1676 K.000 T.1690/NIL proles parvula niet in klapper A2

  27.09.1676 K.178 T.1690/NIL Marg.Peters alias Wantleppers

  M.P.vr.v.Walter Leppers B

  26.09.1676 K.000 T.1690/110 uxor Marci Lemmens niet in klapper A1

  05.10.1676 K.144 T.1690/160 Maria Lochtmans ancilla Judoci Kimps

  vr.v.J.Kimps B

  23.10.1676 K.131 T.1690/429 proles Matthiae Kenis Matth.Kenis B

  24.10.1676 K.007 T.1717/195< ancilla Servatii Aelberchs Serv.Aelb. B

  28.10.1676 K.000 T.1690/244 uxor Adriani V.Der Heyden niet in klapper A1

  28.10.1676 K.025 T.1690/989 proles Siermans Biermans B

  09.11.1676 K.000 T.1690/347 uxor Biesmans niet in klapper A1

  30.11.1676 K.041 T.1690/150 proles Cornelis Cantons Cornelis Cant. B

  04.01.1677 K.000 T.1690/579 uxor Matthiae den kremer niet in klapper A1

  (=Maria Baptist X Matthias Lenaerts)

  06.01.1677 K.095 T.1690/100 Theodorus Gilen Gilis B

  05.05.1677 K.000 T.1690/NIL uxor slimmen Thijs niet in klapper A1

  18.07.1677 K.000 T.1690/584 parvula Christophori (Rutten) niet in klapper A2

  02.05.1678 K.246 T.1690/077 Christina V.D.Valgaer uxor

  Gerardi Heeren Everard B

  30.07.1678 K.188 T.1690/171 proles Catharinae Reynders Catharina R. B

  26.09.1678 K.089 T.1690/064 proles Henrici Geuens Gevens B

  39.09.1678 K.000 T.1690/064 alia proles Henrici Geuens niet in klapper A2

  11.10.1678 K.092 T.1690/245 proles (v.) Jeuris Ghijs Joris Ghijs B

  06.11.1678 K.179 T.1690/108 proles apud Joannem Peys kind Peys B

  16.12.1678 K.285 T.1690/155 filiola Joannis Verheyen Jan Verheyen B

  03.01.1679 K.000 T.1690/NIL quidam juvenis extraneus niet in klapper A2

  04.02.1679 K.178 T.1690/NIL quaedam filia ex Houthalen Martin Peys B

  in domo Martini Peys

  11.04.1679 K.000 T.1690/NIL proles Joannis N Engberghs niet in klapper A2

  25.04.1679 K.196 T.1690/075 proles Joannis Eyckmans Eyckmans B

  11.05.1679 K.204 T.1717/252 Paulus Schenckx Schrickx B

  26.05.1679 K.000 T.1690/NIL quaedam paupercula niet in klapper A2

  13.10.1679 K.238 T.1690/152 proles Servatii V.D.Laer Servaas V.D.L.B

  05.12.1679 K.000 T.1690/395? uxor Ludovici N niet in klapper A1

  (Maria Cools X Louis Coutreers?)

  30.12.1679 K.028 T.1690/889 Christina Boelders

  ancilla Claes V.Sweevelt vrouw v.C.VS B

  31.12.1679 K.298 T.1690/175< Maria Volders

  ancilla Antonii Boets vrouw v.A.B. B

  05.01.1680 K.000 T.1690/189< soror uxoris Joannis Everarts niet in klapper A2

  28.02.1680 K.132 T.1690/526< Maria Keunen

  soror Henrici Keunen vrouw v.H.K. B

  05.04.1680 K.182 T.1690/983< ancilla Laurentii Rega naam=Rega B

  10.04.1680 K.289 T.1690/940 Lucia Vermeulen uxor

  Bartholomei Drijvers v.Matthias D. B

  25.04.1680 K.277 T.1690/116< N Blickebers ancilla Joannis

  Van Velthoven Wickebeth V.V. B

  26.04.1680 K.095 T.1690/125 filia muta apud Gilen Gilen kind Gilen B

  04.05.1680 K.000 T.1690/NIL proles sutoris pauperis niet in klapper A2

  06.05.1680 K.000 T.1690/NIL proles parvula niet in klapper A2

  19.10.1680 K.110 T.1690/523 Eycken=Ida Hermans Helena Herm. B

  28.10.1680 K.250 T.1717/A46 puella extr.apud Joannem VD kind V.Diest B

  27.12.1680 K.156 T.1690/452 Lys Mesens Melens B

  11.01.1681 K.246 T.1690/489< juvenis apud Martinum

  Van De Valgaer Martin V.D.V. B

  29.01.1681 K.000 T.1690/218 uxor Petri Van Gelder niet in klapper A1

  08.02.1681 K.205 T.1690/603 proles Cornelii Schuer Cornelis Sch. B

  20.03.1681 K.153 T.1690/594 Trudo angelschots Gertrudis B

  10.04.1681 K.256 T.1690/449 May=Maria Van Ende Adriana B

  20.05.1681 K.161 T.1690/NIL Henricus molitor ex Balen naam=Molitor B

  25.08.1681 K.000 T.1690/NIL exequiae sartoris juvenis qui

  obierat 2 mensibus ante niet in klapper A2

  17.04.1682 K.145 T.1690/118< Christina Luson uxor custodis

  sepulta in eccl.ad dextram Georgii Van Velhoven vrouw v.G.V.V.B

  08.05.1682 K.000 T.1717/A87 eius filius (v.voorgaande

  Jan Aertgeerts) niet in klapper A2

  31.07.1682 K.071 T.1690/203? proles Wilhelmi den seeldrayer

  Willem de S. B

  16.02.1683 K.000 T.1690/940 uxor Bartholomei Drijvers niet in klapper A1

  10.03.1683 K.292 T.1717/104< Helena Siermans

  apud Wilhelmum Vertessen Willem Vert. B

  13.04.1683 K.017 T.1690/NIL Martinus Beckers juvenis

  apud Ceciliam Aertnijs man v.Cec.A. B

  03.04.1684 K.120 D.1709/A04 Maria Huesmans filia apud

  Hubertum Cruysstraten vrouw v.H.Cr. B

  00.12.1684 K.311 T.1690/A58 proles Adriani Wilants Adriaan Wil. B

  09.03.1685 K.237 T.1690/A59< Joannes opilio Martini

  Van De Ghoor Jan V.D.Gh. B

  06.06.1685 K.029 T.1690/293< Vincentius adolescentulus

  apud Joannem Boets Jan Boets B

  20.12.1686 K.192 T.1690/NIL juvenculus mendicus

  apud Jan Rommens Jan Rommens B

  14.06.1688 K.039 T.1690/079 Martinus Coels Caels B

  30.07.1688 K.006 T.1690/084< Maria Aerts ancilla

  Joannis Loots vrouw v.J.L. B

  01.09.1688 K.120 T.1690/212< Joannes Huybrechts

  famulus apud Joannem Bosmans

  (nou moe !!!) man v.Joanna Bosmans B

  09.09.1688 K.237 T.1690/786< Henricus Van De Laer

  juvenis senex apud Joannem Snijders

  (nou moe !!! bis) man v.Joanna Snijders B

  22.09.1688 K.000 T.1690/272 Antoen Wilms niet in klapper A2

  25.11.1688 K.000 T.1717/308 uxor Joannis Vos niet in klapper A1

  27.01.1689 K.089 T.1690/549 Dimpna Genen Geven B

  07.02.1689 K.007 T.1690/194< Maria Alentijns ancilla

  Petri Peters vrouw v.P.P. B

  09.05.1689 K.049 T.1690/084 Anna Claes parvula

  apud Joannes Loots vrouw van J.L.B

  03.02.1690 K.257 T.1690/NIL Maria Van Heel Van Geel B

  19.05.1690 K.136 T.1690/A88 Joannes Krets Kriets B

  17.10.1691 K.000 T.1690/NIL Petrus Van Peer niet in klapper A2

  24.10.1694 K.088 T.1690/162 Gerardus Testelmans Gestelmans B

  12.12.1692 K.038 T.1717/106 Gertrudis Busvelt

  uxor Petri Troonbeeck Groonbeeck B

  14.02.1693 K./000 T.1690/339 Joannes Brevoets niet in klapper A2

  30.08.1793 K.120 T.1690/871 Margareta Sullens Hullens B

  14.10.1793 K.029 T.1690/009 Cath.Boets uxor Pauli Thijs Ghijs B

  28.12.1694 K.190 T.1690/B15 Cristina Reyners uxor Boyens Royens B

  31.07.1694 K.102 T.1690/200 Sebastianus Troonbeeck Groonbeeck B

  04.08.1694 K.209 T.1717/121 Ca.Smayers uxor Lemmen Peters Willem Peters B

  17.12.1694 K.095 T.1690/010 Maria Tilkens Gilkens B

  24.01.1695 K.178 T.1717/190 Joannes Peters

  maritus Elisabethae Ghoris Soris B

  05.02.1695 K.092 T.1690/008 Joannes Thijs Ghijs B

  16.08.1695 K.206 T.1690/603 Helena Schuer Theresia B

  29.03.1696 K.093 T.1690/156 Anna Thijsmans Ghijsmans B

  25.12.1696 K.000 T.1690/NIL Lambertus Jennen niet in klapper A2

  10.03.1699 K.092 T.1690/NIL Petrus Thijs Ghijs B

  02.05.1699 K.102 T.1717/241 Joannes Troosters Groosters B

  23.11.1701 K.138 T.1717/271 Adrianus Laureys Adriana B

  20.12.1701 K.088 T.1717/206 Maria Testeleers Gesteleers B

  13.09.1702 K.092 T.1690/228 Cunegondis Thijs

  uxor Henerici Arien vr.v.H.Roien B

  27.04.1704 K.139 T.1690/086 Servatius Leekens Hendrik B

  20.06.1705 K.104 T.1717/B01 Vreys=Laurens Gylen Andreas B

  22.07.1705 K.093 T.1690/009 Paulus Thijs Ghijs B

  13.01.1706 K.093 T.1717/A05 Aldegundis Thijs Ghijs B

  11.07.1707 K.000 T.1717/206 Petrus Testelmans niet in klapper A2

  08.11.1707 K.092 T.1690/008 Anna Thijs Ghijs B

  24.12.1707 K.071 T.1690/NIL Martinus De Rees 1705 B

  13.11.1709 K.291 T.1690/336 Angelina Verspreet 1609 B

  21.10.1710 K.243 T.1690/127 Adrianus Van De Plas Adriana B

  27.10.1710 K.207 T.1690/178 Catarina Struyvers Scrijvers B

  21.02.1711 K.120 T.1690/066 Henerica Huybrechs Hendrik B

  15.07.1711 K.244 D.1747/A01 Maria Van Der Loock

  uxor Arnoldi Thijs Ghijs B

  09.09.1711 K.262 T.1690/001 Arnoldus Van Hocht Van Haecht B

  24.02.1712 K.081 T.1717/272 Cristina Eyckmans Catharina B

  16.05.1712 K.244 T.1690/127 Maria Van Der Loock Anna B

  25.10.1712 K.000 T.1690/NIL dictus Creun Jan mendicus niet in klapper B

  18.04.1713 K.000 T.1690/NIL uxor Petri Smeets niet in klapper A1

  16.01.1715 K.000 T.1717/269 Dymphna Van Reten niet in klapper A1

  08.07.1715 K.000 T.1690/NIL een swartmakers vrouw vermoord " A2

  15.01.1718 K.230 T.1690/NIL Andreas Cops Tops B

  28.03.1718 K.000 T.1717/204 Merten Van Hoof niet in klapper A2

  17.07.1719 K.000 T.1717/049 Franciscus De Rijdt niet in klapper A2

  28.11.1719 K.092 T.1717.173 Maria Thijs Ghijs B

  01.11.1720 K.000 T.1717/339 uxor Adriani Houtmeyers niet in klapper A1

  21.11.1720 K.000 T.1717/324 uxor Hermanni V.Sweevelt niet in klapper A1

  07.11.1721 K.278 T.1690/116< aliqua femina inventa in

  horreo Joannis Van Velthoven Jan V.Velth. B

  een vrouw gevonden in schuur van

  01.03.1723 K.000 T.1751/29 uxor Henrici Bertels niet in klapper A1

  31.05.1623 K.088 T.1717/A58 Joannes Georgius Lieb Jan Georgius B

  13.11.1723 K.269 T.1690/NIL An Vermeulen anoniem Ver. B

  25.12.1723 K.318 T.1717/178 Paulus Wouters 17 december B

  (PR zegt: ipso natali = Kerstdag)

  03.01.1724 K.000 T.1717/209 Jan De Noël niet in klapper A2

  12.03.1724 K.095 T.1690/549 An Gilis anoniem Gilis B

  26.10.1724 K.000 T.1690/B12 Catharina Lenaerts niet in klapper A2

  27.01.1730 K.092 T.1717/186 Peeter Thijs Ghijs B

  18.04.1730 K.317 D.1755/015 Aert Wouters Anna B

  02.05.1730 K.264 T.1750/096 Trudo Van Hove Gertrudis B

  03.05.1730 K.033 D.1709/009 Catharina Bosmans Gertrudis B

  28.06.1730 K.018 D.1747/A05 Thuus=Mattheus Beckers Antoon B

  09.03.1732 K.088 T.1717/NIL quaedam vagabunda

  rosse Genno Rosa Genne B

  26.03.1732 K.118 T.1717.262 Neys Houtmeyers Adriaan B

  06.02.1734 K.199 T.1717/235 Joannes Arien Sarien B

  09.04.1735 K.092 T.1717/A10 Martinus Thijs Ghijs B

  18.10.1736 K.182 T.1717/085 Christien Rayen uxor J.K. Christiaan B

  09.03.1738 K.067 T.1717/157 Gertrudis De Boel De Boek B

  23.03.1739 K.169 T.1717/025 Lucas Ooms 1729 B

  27.03.1739 K.039 T.1717/138 Maria Busveldt 1729 B

  00.12.1739 K.119 T.1776/148 Anna Hoydoncks uxor

  Joannis Kaers Broers B

  24.03.1740 K.000 T.1717/NIL pauper extraneus niet in klapper A2

  13.03.1741 K.000 T.1717/NIL pauper mendicans niet in klapper A2

  01.07.1741 K.084 T.1717/NIL Anna Frederickx vidua A3

  (werd verkeerdelijk samengevoegd met volgende akte als:

  "weduwe van Jan Timmermans maritus")

  24.07.1741 K.000 T.1717/NIL Jan Timmermans niet in klapper A2

  (werd verkeerdelijk samengevoegd met voorgaande akte

  betreffende Anna Fraderickx vidua)

  25.08.1741 K.294 T.1750/024 famulus Gerardi Vervoort Gerard Verv. B

  09.12.1741 K.265 T.1751/031 Henricus Kalen Van Kalen B

  02.01.1742 K.210 T.1717/180 Henricus Sneyders Smeyders B

  REGISTER 925

  klap- familie-

  datum per blad korrekte tekst missing cod

  20.07.1744 K.000 T.1750/112 Christina Sneyers niet in klapper A2

  21.06.1747 K.267 T.1750/039 Anna Gertrudis Van Roten Van Reten B

  18.03.1848 K.000 vader Jan senex mendicus niet in klapper A2

  17.04.1749 K.240 T.1717/263 Trudo V.D.Eerwegh Gertrudis B

  22.12.1749 K.149 T.1750/212 Adrianus Maes Adriana B

  29.05.1751 K.000 Christina Wauters niet in klapper A2

  13.07.1753 K.112 D.1788/056 D.Heselmans uxor G.Crols Cools B

  00.00.1755 K.000 uxor Joannis Van Nijlen niet in klapper A1

  05.03.1760 K.000 Maria Dries niet in klapper A2

  28.07.1763 K.089 T.1776/176 Elisabeth Geerts Geuts 1660 B

  14.09.1763 K.099 T.1750/015 Martinus Goris Maria 1762 B

  10.12.1763 K.000 pauper ignotus jacens circa

  pascuam Schoenhees niet in klapper A2

  (Nota: vele datums van 1764 staan in klapper als van het jaar 1763)

  28.12.1765 K.009 Adrianus pauper extraneus Adriana B

  13.01.1766 K.000 T.1751/085 (Leonardus) Meuris niet in klapper A2

  commis.Leodius viduus

  17.01.1766 K.162 T.1776/288 Franc.Monnay maritus

  (klapper geeft:) man van Maria Neuts B

  (maar die is van volgende akte)

  17.01.1766 K.000 Maria Neuts niet in klapper A2

  00.04.1766 K.000 uxor custodis in Engsbergen niet in klapper A2

  00.04.1766 K.162 Maria El.Monnay coelebs

  (klapper geeft:) vrouw v.Gerard Engelen B

  (maar die is van volgende akte)

  00.04.1766 K.000 T.1776/150 uxor Gerardi Engelen niet in klapper A1

  28.06.1766 K.301 T.1776/023 Cath.Vrancken

  uxor Walteri Van Hees Banken B

  03.01.1768 K.294 T.1776/026 Joannes Vervoort 1668 B

  23.04.1768 K.000 D.1755.001 Joannes Vekemans niet in klapper A2

  23.02.1770 K.191 T.1776/232 Christina Raeyen Roeyen B

  01.05.1771 K.137 T.1750/062 Adol.Lamboy maritus

  Annae Weuyten Vreuyten B

  18.03.1773 K.305 D.1755/33A Maria Wauters uxor W.Vries Dries B

  01.05.1773 K.000 T.1717/115 Anna Gils uxor Arn.Renders niet in klapper A2

  01.04.1776 K.143 T.1776/115 infans Mathei Teunkens Leunkens B

  21.08.1777 K.138 T.1776/197 Maria Theresia Sannen Launen B

  18.10.1777 K.267 T.1776/197 M.V.Obstal uxor J.Sannen Launen B

  11.11.1779 K.000 T.1790/382 Joannes Geuens X Heeren niet in klapper A2

  26.11.1779 K.166 T.1776/213 Elisabeth Moons Noons B

  17.06.1780 K.000 T.1776/234 Dorothea Geuens niet in klapper A2

  19.11.1781 K.102 T.1776/234 Joannes Geuns X Beyens Guns B

  22.09.1782 K.000 T.1776/227 Anna Christina Verwimp niet in klapper A2

  11.07.1784 K.105 T.1717/160 Maria Hoydonckx Haydonckx B

  25.03.1785 K.288 T.1776/331 Petrus Vermeesen 1685 B

  07.06.1787 K.000 T.1790/300 Maria Agnes Swolfs 10d. niet in klapper A2

  14.06.1792 K.152 T.1776/202 Dorothea Maes Anna Theresia B

  18.03.1795 T.1776/029 Catharina Ghoos Groos B

  06.09.1795 D.1755/040 El.Jansen vidua G.Wuyts Nuyts B

  31.12.1796 T.1790/A44 Christina Pincx Binet B

  ____________________________________________________________________________________

  De officiële klapper 1884 werd op 5 januari 1885 goedgekeurd door secretaris Eugeen Reynders, burgemeester J.H.Schoonbroodt en schepenen J.Wellens en B.Wauters. Later voor gezien afgetekend door Jacquet afgevaardigd-commissaris van het arrondissement Hasselt-Maaseik.

  Frans Van Thienen, maart 2000

      LAD  LOOIS ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM           

  Terug