TESSENDERLO                                  N.44                              1185

 

Philippus Dei gratia Coloniensis archiepiscopus. Dilectis in Christo fratribus Stepponi abbbati et toti conventui in Evrebodia Salutem in vero salutari. Sicut iniusta petentibus nullum omnino prebere debemus assensum, ita quidem iusta postulantibus ex officii nostri debito circumspecta sedulitate tenemur assurgere. Quapropter fratres in Domino dilectissimi, quia iuri consonum et rationi consentaneum esse cognoscitur ut vestris iustis condescendamus postulationibus domum vestram in Evrebodia quam licet possessione tenuem devotione tamen invenimus locupletem cum omnibus suis appendiciis sive eis que in presenti rationabiliter possidetis sive que in posterum largiente domino et fidelium elemosinis,sive quibuscumque laboribus vestris vel aliis dignis modis estis adepturi in protectione nostra et sancte Coloniensis ecclesie suscipimus. Nominatim autem ius patronatus ecclesie in Tessenderlo

a comite Arnoldo de Lon vobis collate. Similiter ius patronatus ecclesie in Testelt quam Heinricus de Lathem a duce Lovaniensi Godefrido de ipsa ecclesia feodatus per consensum et licentiam immo coo eiusdem ducis sicut idem dux alibi sigillo et litteris suis vobis confirmat et libertatem donat quantum ad ius et dominium curie sue in Areschot pertinet quolibet beneficiorum genere bona vestra ampliandi pro remedio anime sue legitime vobis contulit, filio eiusdem Heinrici Salutario consentiente et donationem patris approbante. Item ius patronatus ecclesie in Corsle ab advocato Hasbanie Loduvico vobis similiter legitime collate. Feodum quoque villarum Bladredunc et Varenreit quas Gerardus cognomento Symot vobis similiter legitime contulit sicut illas feodali iure a domino Walter Berthout tenebat consentiente et conferente vobis eodem Walter Berthout post resignationem eiusdem Gerardi. Item quicquid pertinet ad curiam vestram de Cheserbusch.

Item beneficium quod contulit vobis Comes Gerardus de Lon in Thessendrelon cum ceteris omnibus bonis vestris sicut ea juste et pa- cifice possidetis, immo quia iuste et et pacifice possidetis. Auctoritate qua fungimur vobis confirmamus et presentis scripti parocinio cum sigilli nostri munimine roboramus, sub anathematis interdicto inhibentes ne quis vos vel aliquos successorum vestrorum super hiis deinceps infestare presumat aut molestare sed libere et absolute sicut a maioribus nostris summis pontificibus ordini vestro misericorditer est indultum liceat vobis supradictarum ecclesiarum personatum et investituram sine omni ellicita exactione ab archidiaconis suscipere et tenere. Siquis autem diffidentie filius hoc nostre confirmationis scriptum rationabile infringere presumpserit, maledictionem dei omnipotentis et nostram se noverit incursurum. Datum in Evrebodia Pontificatus nostri anno XVIII.

________________________________________________________________________

Transcriptie pater Caeyers archivaris Averbode

 

 

TESSENDERLO                            N.44                                           1185

 

Philippus bij Gods genade aartsbisschop. Aan onze beminde broeders in Christus abt Steppo en het hele convent van Averbode onze groet in het ware heil. Zoals wij geenzins mogen toegeven aan ongerechtvaardigde aanvragen, zo moeten wij ambtshalve aan gegronde verzoeken met de passende dienstvaardigheid tegemoet komen. Daarom geliefde broeders in de Heer, omdat het geweten is dat het rechtmatig en redelijk is aan uw gerechtvaardigde verzoeken gehoor te verlenen, hebben wij uw Godshuis in Averbode, alhoewel klein wat eigendom betreft toch rijk aan godsvrucht en voorzien van aanhorigheden, hetzij het gaat om deze die nu rechtshalve in uw bezit zijn, hetzij deze die u later nog zult verwerven zowel door schenking van de landsheer als door giften van gelovigen, of ook door eigen inzet, onder onze hoede en die van het Keulse bisdom genomen. Met name het patronaatsrecht van de kerk van Tessenderlo

U door graaf Arnold van Loon geschonken. Evenzo het patronaatsrecht van de kerk van Testelt dat Hendrik van Lathem, door hertog Godfried van Leuven daarmede begiftigd, aan u heeft geschonken met volle instemming, ja zelfs met medewerking van dezelfde hertog, zoals hij bij een andere gelegenheid wettelijk en op gezegeld papier de vrijdom vergunde en bevestigde, voor zover het zijn domeinrecht van zijn hof in Aarschot aangaat, om uw bezittingen te vermeerderen, alles ten bate van zijn zieleheil en met instemming van Hendriks zoon Heilco (?). Voorts het patronaatrecht van de kerk van Koersel dat u door Lodewijk de advokaat van Haspengouw eveneens werd overgedragen. En het leengoed Blaardonk en dat van Varendonk dat Geeraart alias Symot u evenzo wettelijk heeft geschonken en waarvan hij het leenrecht hield van heer Walter Berthout, die deze schenking goedkeurde nadat dezelfde Geeraert er afstand van had gedaan. Ook alles wat behoort tot uw hof van Keizerbos.

Evenzo het beneficie in Tessenderlo dat graaf Geeraart van Loon u schonk met al uw andere goederen die u nu in peis en vree, ja zelfs rechtmatig in peis en vree in eigendom heeft. Met de rechtsmacht die wij bezitten bevestigen wij dit uitdrukkelijk met ons huidig schrijven bekleed met ons zegel en spreken de banvloek uit over diegene die het zou wagen u of uw opvolgers dienaangaande te bedreigen of lastig te vallen, opdat u vrij en zonder enige belemmering het patronaatsrecht en de investituur van deze kerken door onze hoogste kerkleiders aan uw orde goedgunstig verleend zou mogen ontvangen en behouden, zonder ook maar enig onwettig ingrijpen van de aartsdiakens. Indien een of ander wantrouwig onderdaan de euvele moed zou hebben deze onze bevestigingsbrief op rationele gronden aan te vechten, hij moge weten dat hij daarmede Gods toorn en de onze over zich afroept. Gegeven in Averbode in het 18de jaar van ons pontificaat.

________________________________________________________________________

Vertaling Frans Van Thienen 11.07.2005

 

 

     LAD  LOOIS ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM           

 

Terug